Tel. +48 505-692-028

Jedyny akcjonariusz w spółce akcyjnej

Jedyny akcjonariusz w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna jest spółką prawa handlowego zawiązywaną najczęściej przez więcej niż jeden podmiot. W praktyce zdarza się jednak, że wstępuje jedyny akcjonariusz w spółce akcyjnej. W dodatku możliwa jest również sytuacja, gdy jedyny akcjonariusz spółki będący osobą fizyczną, będzie sprawował jednocześnie funkcję jedynego członka zarządu. Jakie ograniczenia i obowiązki wiążą się z faktem założenia takiej spółki akcyjnej?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że co prawda spółka akcyjna może zostać zawiązana wyłącznie przez jednego akcjonariusza, jednakże Kodeks spółek handlowych zawiera w tym zakresie wyłączenie podmiotowe i stanowi, że jedynym akcjonariuszem spółki akcyjnej nie może być jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo, w odróżnieniu od spółek akcyjnych z co najmniej dwoma akcjonariuszami, zgłoszenie jednoosobowej spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców KRS wymaga zgłoszenia danych akcjonariusza wraz ze wzmianką, iż jest to jedyny akcjonariusz spółki. Podobnie zgłoszenia takiego należy dokonać, gdy wszystkie akcje w spółce zostaną nabyte przez jedynego akcjonariusza po zarejestrowaniu spółki. Jedyny akcjonariusz w spółce akcyjnej wykonuje wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia. Ponadto pamiętać należy, iż oświadczenia woli składane spółce przez jedynego akcjonariusza wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku, gdy jedyny akcjonariusz spółki jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu, niezmiernie ważna jest forma czynności prawnych dokonywanych pomiędzy spółką a takim członkiem zarządu. Czynności takie wymagają bowiem formy aktu notarialnego. Taka sytuacja będzie dotyczyła np. umowy o pracę pomiędzy spółką a takim członkiem zarządu. Nie znajdują tutaj natomiast zastosowania ogólne regulacje dotyczące reprezentacji spółki w sporze z członkiem zarządu przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą walnego zgromadzenia. Dodatkowo o każdej czynności prawnej dokonanej w takiej formie pomiędzy jedynym członkiem zarządu będącym jednocześnie jedynym akcjonariuszem a spółką, notariusz obowiązany jest zawiadomić sąd rejestrowy.

Powyższe ograniczenia i obowiązki są bardzo istotne i dosyć mocno rzutują na funkcjonowanie takiej spółki akcyjnej, chociażby w przypadku, gdy umowa o pracę pomiędzy spółką a jedynym członkiem zarządu będzie musiała przybrać formę aktu notarialnego. Jednakże – mimo iż nadal częściej w obrocie prawnym mamy do czynienia z jednoosobowymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, aniżeli z jednoosobowymi spółkami akcyjnymi – zdarzają się również sytuacje zawiązywania jednoosobowych spółek akcyjnych i dlatego należy mieć na uwadze odrębne uregulowania związane z działalnością i funkcjonowaniem takiej spółki kapitałowej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w odniesieniu do wskazanego powyżej zakresu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Aleksandra Brożek, Radca Prawny, Tel. +48 663 530 755, e-mail: a.brozek@wwlegal.eu

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Specjalizuje się w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, bieżącej obsłudze spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect oraz prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze zarówno publicznych, jak i niepublicznych spółek kapitałowych. Świadczyła usługi na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa pod nadzorem właścicielskim Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Uczestniczy w skomplikowanych procesach akwizycji spółek giełdowych, poczynając od przygotowania umów inwestycyjnych dotyczących przejęcia większościowego pakietu akcji, po doradztwo związane z następczymi zmianami organizacyjno-prawnymi. Posiada doświadczenie w pomyślnie zrealizowanych transakcjach połączeń spółek z udziałem spółek publicznych. Przeprowadzała procesy due diligence podmiotów o kapitalizacji ponad 200 mln złotych. Z powodzeniem doradza w procesach związanych z zawarciem umów inwestycyjnych w ramach projektów typu joint venture. Skutecznie zabezpiecza interesy klientów przy inwestycjach w zakresie obrotu instrumentami finansowymi poza rynkiem regulowanym. Posiada doświadczenie w realizowaniu procesów dokapitalizowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych poprzez przeprowadzanie procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Uczestniczyła w procesach emisji akcji spółek publicznych i niepublicznych zarówno z wyłączeniem, jak i z zachowaniem prawa poboru. Wdrażała rozliczne programy motywacyjne dla członków organów spółek i jej kluczowych współpracowników w zróżnicowanych kształtach uzależnionych od potrzeb klienta. Certyfikowany doradca spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Doradza spółkom publicznym notowanym na NewConnect w zakresie przestrzegania dobrych praktyk oraz wypełnienia obowiązków informacyjnych. Reprezentuje i doradza klientom w postępowaniach przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Komisją Nadzoru Finansowego. Absolwentka prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z sukcesami prowadzi działalność pro bono w zakresie pomocy prawnej. Autorka wielu artykułów z zakresu prawa spółek handlowych, w tym artykułów publikowanych w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.

Umów spotkanie

Szukaj...