Tel. +48 505-692-028

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

podwyższenie kapitału zakładowego

W przypadku chęci pozyskania dodatkowego kapitału na poczet sfinansowania działań związanych z realizacją strategii rozwoju, spółki akcyjne często decydują się na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji. Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej wymaga zmiany statutu spółki w formie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Objęcie nowych akcji w spółce może nastąpić w trojaki sposób:

  • złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata w formie pisemnej pod rygorem nieważności (subskrypcja prywatna);
  • zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta);
  • zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta).

Uchwała walnego zgromadzenia powinna zawierać m.in. takie informacje jak:

  • sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;
  • oznaczenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne;
  • cenę emisyjną nowych akcji lub upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do oznaczenia ceny emisyjnej;
  • datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie;
  • terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo upoważnienie udzielone zarządowi lub radzie nadzorczej do określenia tych terminów albo termin zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji w trybie subskrypcji prywatnej.

W uchwale o zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego nie trzeba określić „sztywnej” kwoty, o jaką nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego. Kwotę tę można określić widełkowo, poprzez wskazanie maksymalnej kwoty, o jaką może nastąpić podwyższenie. Jest to przydatne w tych sytuacjach, gdy spółka nie wie ile akcji zostanie objętych przez inwestorów. W takim wypadku, po zakończeniu subskrypcji czy też po zawarciu z inwestorami umów objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej, konieczne będzie złożenie przez zarząd spółki oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w formie aktu notarialnego.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w przypadku oferowania akcji zastosowanie znajdują nie tylko przepisy kodeksu spółek handlowych ale także postanowienia tzw. rozporządzenia prospektowego, ustawy o ofercie publicznej czy też ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W przypadku skierowania przez spółkę oferty akcji do więcej niż jednego podmiotu będziemy mieli do czynienia z ofertą publiczną akcji w rozumieniu rozporządzenia prospektowego oraz ustawy o ofercie publicznej. Przeprowadzenie oferty publicznej akcji co do zasady związane jest z obowiązkiem sporządzenia prospektu i jego zatwierdzenia przez KNF. Od tej zasady przewidzianych jest szereg wyjątków, z których najważniejsze to skierowanie oferty do mniej niż 150 osób czy też przeprowadzenie oferty o wartości od 100 tys. zł do 1 mln euro. W takim wypadku konieczne jest jednak sporządzenie dokumentu zawierającego informacje o ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej. W przypadku chęci przeprowadzenia oferty o wartości od 1 mln do 2,5 mln euro wymagane będzie sporządzenie memorandum informacyjnego, które nie podlega zatwierdzeniu przez KNF. Warto pamiętać, że limity „osobowe” jak i „kwotowe” obowiązują w okresie 12 miesięcy – w tym czasie spółka może przeprowadzić kilka ofert publicznych akcji jednakże, żeby móc skorzystać z wyłączenia prospektowego, spółka nie może w tym przedziale czasu przekroczyć opisanych wyżej limitów.

Pamiętać również należy o obowiązku zgłoszenia przeprowadzonej oferty publicznej akcji do Systemu Ewidencji Akcji prowadzonego przez KNF oraz zgłoszenia nowej serii akcji do rejestru akcjonariuszy.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w odniesieniu do wskazanego powyżej zakresu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Joanna Świderska, Radca Prawny, Tel. +48 732 25 58 67 e-mail: j.swiderska@wwlegal.eu

 

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Radca prawny specjalizujący się w prawie spółek handlowych, prawie cywilnym i prawie gospodarczym. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Świadczy kompleksowe usługi na rzecz spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. Doradza przy kampaniach crowdfundingowych oraz ofertach publicznych akcji w trybie subskrypcji prywatnej czy subskrypcji zamkniętej. Uczestniczy w procesach przygotowań spółek do debiutu na rynku NewConnect, przeprowadza analizy zgodności obowiązującego w spółkach ładu korporacyjnego z dobrymi praktykami wprowadzonymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Posiada doświadczenie w realizacji procesów wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. Sprawuje nadzór nad prawidłowością wypełniania obowiązków informacyjnych zarówno przez spółki publiczne, jak i osoby pełniące w spółce obowiązki zarządcze oraz nadzorcze. Posiada doświadczenie w zakresie transakcji związanych z obrotem papierów wartościowych poza rynkiem regulowanym. Doradza w procesach połączenia spółek kapitałowych, w tym ze spółkami publicznymi. Opracowuje analizy prawne i przygotowuje rekomendowane ścieżki postępowania dla spółek prawa handlowego. Negocjuje i przygotowuje kontrakty handlowe, w tym umowy inwestycyjne, jak też reprezentuje klientów w procesach sądowych w zakresie sporów wynikających z zawartych umów. Posiada również wieloletnie doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach cywilnych, w tym procesów odszkodowawczych i procesów związanych z tzw. kredytami frankowymi. Z sukcesem prowadziła negocjacje przedsądowe i reprezentowała klientów w postępowaniach sądowych o znacznej wartości przedmiotu sporu i skomplikowanym stanie faktycznym. Doradzała pod względem korporacyjnym i procesowym na rzecz podmiotów z branży leczniczej i telekomunikacyjnej. Absolwentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Autorka artykułów z zakresu prawa spółek handlowych, w tym publikowanych w prasie branżowej o zasięgu ogólnokrajowym.

Umów spotkanie

Szukaj...