Tel. +48 505-692-028

Tajemnica zarobkowa w game dev – jak ją regulować?

Tajemnica zarobkowa w game dev – jak ją regulować?

Określenie wysokości wynagrodzenia stanowi element niemal każdej umowy cywilnoprawnej w polskim porządku prawnym. Podobnie sprawa wygląda w branży game dev. Co jednak w przypadku, gdy stronom takiej umowy zależy na utajnieniu zarobków wykonawcy? Tajemnica zarobkowa w game dev to bardzo istotna sprawa. Tej problematyce poświęcony jest niniejszy artykuł.

Wynagrodzenie jako konieczny element umowy.

 

Wynagrodzenie stanowi tzw. przedmiotowo istotny element umowy (zgodnie z przepisami prawnymi, między innymi Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że takie postanowienia muszą się znaleźć w umowie, aby była ona ważna z prawnego punktu widzenia. W takim wypadku strony mają niewielki margines manewru w przypadku chęci uregulowania tajemnicy zarobków branży game dev. Przepisy dają jednak kilka możliwości, które można wykorzystać w takich umowach.

Klauzula poufności w umowie.

 

Najważniejszym i najpopularniejszym z nich jest tzw. klauzula NDA (Non-Disclosure Agreement). Zgodnie z nią strony mogą zastrzec obowiązek zachowania poufności w zakresie wysokości wynagrodzenia. Zawiera się w tym tajemnica zarobków game dev. Ujawnienie takiej informacji można obłożyć karą umowną lub zaznaczyć w umowie, że zlecający będzie mógł z tego tytułu dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Mieści się to w tzw. zasadzie swobody zawierania umów jeśli wspomniana kara umowna nie będzie nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do skutków złamania nakazu poufności.

Wynagrodzenie jako harmonogram stanowiący załącznik do umowy.

 

Kolejnym sposobem jest określenie wynagrodzenia w drodze przygotowania harmonogramu wykonania prac. Na podstawie takiego harmonogramu wykonawca może zobowiązać się do oddawania części prac, a w zamian będzie mu się należało częściowe, ratalne wynagrodzenie. Jednak metoda ta ma minus, ponieważ nawet przy załączeniu harmonogramu do umowy, trzeba będzie wpisać całkowitą kwotę jaka będzie należna za wykonanie zlecenia. Strony nie unikną zatem oznaczenia wysokości wynagrodzenia w umowie, a tym samym tajemnica zarobkowa game dev może mieć jawny charakter, więc nie będzie już tajemnicą.

Wynagrodzenie kosztorysowe.

 

Skutecznym sposobem na ominięcie obowiązku podania wynagrodzenia w umowie jest określenie tzw. wynagrodzenia kosztorysowego. Strony nie podają wówczas z góry oznaczonej kwoty należnej wykonawcy, a jedynie zobowiązują się do wykonania kosztorysu, na podstawie którego nastąpi rozliczenie między nimi.

Podsumowanie – tajemnica zarobkowa w branży game dev

Podsumowując, istnieje kilka możliwości uregulowania tajemnicy zarobków game dev. Należą do nich:

  1. Zawarcie klauzuli NDA;
  2. Wskazanie wynagrodzenia kosztorysowego;
  3. Dodanie harmonogramu wynagrodzenia w postaci załącznika.

Wszystkie sposoby mogą skutecznie zabezpieczyć poufność stron co do wzajemnych świadczeń.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Umów spotkanie

Szukaj...