Tel. +48 505-692-028

Własność intelektualna gry – jak przenieść ją na firmę i spółkę?

Własność intelektualna gry

Produkcja gier komputerowych jest ściśle związana z powstaniem utworu znajdującego swoją definicję w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sama własność intelektualna jest pojęciem szerszym i obejmuje prawo autorskie i własność przemysłową. Czym charakteryzuje się własność intelektualna gry komputerowej i w jaki sposób skutecznie przenieść autorskie prawa majątkowe do gry?

Własność intelektualna gry komputerowej – definicja utworu

Zasadniczymi aktami prawnymi regulującymi własność intelektualną jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności przemysłowej. Gra komputerowa jest utworem rozumianym jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

 

Własność intelektualna gry komputerowej – oświadczenia twórcy

 

Klasycznym przykładem umowy, na podstawie której dochodzi do przeniesienia własności intelektualnej gry komputerowej jest umowa o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. W branży game dev, zazwyczaj spółka gamingowa poszukuje profesjonalnego podmiotu, który wykona dla niej grę, po to by następnie mogła ją wydać. Umowa o dzieło i przeniesienia autorskich praw majątkowych do dzieła powinna więc zawierać szczególne postanowienia dla swojej skuteczności. Przede wszystkim, ważnym oświadczeniem, z punktu widzenia zamawiającego, jest zapewnienie przez twórcę gry, że dzieło nie jest obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. Ponadto, twórca gry powinien także zapewnić zamawiającego, że wszelkie materiały do stworzenia dzieła są jego własnością i posiada do nich legalne oprogramowanie.

Własność intelektualna gry komputerowej – przeniesienie prawa do utworu

Aby skutecznie przenieść prawo do gry komputerowej, twórca gry powinien zagwarantować, że utwory na które składa się dzieło nie będą naruszać autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich. Przeniesienie na zamawiającego majątkowych praw autorskich dzieła zwykle następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia, przy czym strony mogą określić, że oprócz zamawiającego, to dalsi nabywcy majątkowi nabędą majątkowe prawa autorskie. Strony mogą umówić się też, że dzieło zostanie przekazane w całości w określonym terminie. W przypadku tworzenia gry, dzieło jest przekazywane w częściach i w związku z tym strony zazwyczaj umawiają się na zapłatę wynagrodzenia ryczałtowego po oddaniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego każdej części dzieła. Wówczas przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi z chwilą wypłaty wynagrodzenia za ostatnią część dzieła przez zamawiającego po jego akceptacji.

 

Własność intelektualna gry komputerowej – pola eksploatacji

 

Niezwykle ważnym postanowieniem jest nieodwołalna zgoda twórcy na wykonywanie praw zależnych do dzieła, bez ograniczeń terytorialnych czy czasowych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy, jak i powstałych w przyszłości polach eksploatacji. Należy pamiętać, aby pola te były opisane w sposób jak najbardziej szczegółowy i wyczerpujący.

 

Własność intelektualna gry komputerowej – zapewnienia twórcy

 

Ponadto, w umowie o dzieło w branży Game Dev twórca powinien zagwarantować także, że począwszy od daty przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dzieła, nie będzie wykonywać uprawnień z art. 56-58 ustawy o prawie autorskim, nadzoru autorskiego ani swoich autorskich praw osobistych w stosunku do któregokolwiek elementu dzieła.

 

Podsumowanie

Powyższy opis stanowi zbiór najważniejszych postanowień umowy o dzieło przenoszącej jednocześnie autorskie prawa majątkowe do dzieła. Oprócz powyższych kwestii, strony mogą zawrzeć dodatkowo klauzulę o zachowaniu poufności, czy standardową klauzulę salwatoryjną. Z pewnością jednak należy pamiętać o uregulowaniu kluczowych kwestii, takich jak zgoda twórcy na przeniesienie prawa do dzieła, określenie pól eksploatacji czy zrzeczenie się przez twórcę wszelkich uprawnień do dzieła określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...