Tel. +48 505-692-028

Rozwiązanie umowy wydawniczej w game dev – kiedy można?

Rozwiązanie umowy wydawniczej w game dev

Rozwiązanie umowy wydawniczej w game dev – kiedy można? Niniejszy artykuł poświęcony będzie tematyce rozwiązania umowy wydawniczej, która jest zawierana między producentem gry, a wydawcą. W tekście tym wyłuszczone zostaną najczęstsze przyczyny zakończenia współpracy między tymi dwiema stronami.

 

Zasada swobody umów

Na początku zaznaczyć należy, że w przypadku umowy na wydanie gry oba podmioty tego stosunku prawnego korzystają z tzw. zasady swobody umów. Definiuje ją art. 3531 Kodeksu cywilnego: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. Wobec powyższej reguły, deweloper gry i wydawca mogą ukształtować reguły rozwiązywania umowy wydawniczej według ich założeń biznesowych. Muszą jednak brać pod uwagę ograniczenia jakie narzuca im wyżej wskazany przepis.

Rozwiązanie umowy wydawniczej przez wypowiedzenie

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy z wydawcą gry jest jej wypowiedzenie. Przy czym strony mogą uregulować procedurę wypowiedzenia umowy według swojego uznania. Można zastrzec rozwiązanie z okresem wypowiedzenia wynoszącym wskazany termin lub bez okresu wypowiedzenia. Warto jednak opisać w umowie jakie przesłanki muszą być spełnione w przypadku tego drugiego rodzaju.

Rozwiązanie umowy wydawniczej przez wygaśnięcie licencji

Inną przyczyną skutkującą rozwiązaniem umowy z wydawcą gry jest kwestia autorskich praw majątkowych. Może być ona uregulowana w umowie wydawniczej, ale nie koniecznie. W przypadku wygaśnięcia licencji na wydawanie gry, wydawca automatycznie traci prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do gry. W zależności od zapisów umowy, producent może wtedy zakończyć taki stosunek prawny lub też przedłużyć licencje.

Rozwiązanie umowy wydawniczej przez przeniesienie autorskich praw majątkowych

Podobna sytuacja występuje, gdy na mocy umowy wydawniczej zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe. Takie rozwiązanie ma donioślejszy skutek niż udzielenie samej licencji. Jednak w przypadku, gdy takie przeniesienie jest udzielone na oznaczony okres, wówczas deweloper może rozwiązać umowę wydawniczą, gdyż autorskie prawa majątkowe wrócą do niego. Dużo też zależy od tego, jakie zapisy zawrą w umowie jej strony.

Podsumowanie

Podsumowując, rozwiązanie umowy wydawniczej może wystąpić w wielu przypadkach i wszystkie można przewiedzieć w samej umowie. Niektóre jednak mogą nie zależeć od wydawcy lub też dewelopera. Dotyczy to głównie tego do kogo należą autorskie prawa majątkowe.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Umów spotkanie

Szukaj...