Tel. +48 505-692-028

Prawo korporacyjne

Prawo korporacyjne - WW LEGAL Wądołowski i Wspólnicy

Wsparcie Kancelarii w tej dziedzinie rozpoczyna się na etapie dopasowania formy prawnej do preferencji i zapotrzebowania Klienta na prowadzoną działalność. Wśród czynności związanych z obsługą korporacyjną spółek osobowych i kapitałowych, jakie gwarantuje Kancelaria możemy wyróżnić m.in.:

 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych;
 • tworzenie, łączenie, podział i przekształcenie oraz likwidacja spółek prawa handlowego;
 • doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów;
 • sporządzanie umów w sprawie zakazu konkurencji oraz innych umów z członkami zarządu oraz kadrą menedżerską;
 • tworzenie i wdrażanie programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem programów opcji menedżerskich;
 • doradztwo przy sprzedaży i obciążaniu akcji lub udziałów w spółkach, przy podwyższaniu i obniżaniu kapitału zakładowego, umarzaniu akcji lub udziałów, przymusowym wykupie i odkupie akcji oraz wyłączeniu wspólnika;
 • reprezentacja akcjonariuszy/wspólników podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zgromadzenia Wspólników;
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa spółek oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego;
 • audyt korporacyjny wewnętrzny – analiza obowiązujących procedur i regulacji i przygotowanie praktycznych zaleceń;
 • opracowywanie wewnętrznych regulacji spółek i grup kapitałowych oraz bieżącej dokumentacji korporacyjnej;
 • tworzenie Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych oraz nadzór nad przestrzeganiem przyjętej polityki inwestycyjnej;
 • bieżącą obsługa oraz nadzór regulacyjny nad spółkami posiadającymi status Zarządzającego Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym, Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej oraz Agenta Firmy Inwestycyjnej;
 • opiniowanie i negocjowanie umów ubezpieczenia D&O dla członków zarządów spółek;
 • reprezentowanie spółek przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami państwowymi, w tym Komisją Nadzoru Finansowego;
 • reprezentacja klientów w sprawach spornych na etapie przedsądowym (negocjacje, mediacje, zawezwania do próby ugodowej, wezwania do zaniechania naruszeń);
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, gospodarczych, handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem:
  – sporów pomiędzy uczestnikami budowlanego procesu inwestycyjnego;
  – sporów obligatariuszy z emitentami obligacji korporacyjnych;
  – spraw klientów indywidualnych w sporach z instytucjami finansowymi;
 • ochrona interesów pokrzywdzonych nabywców akcji i obligacji w przypadkach wprowadzenia inwestorów w błąd, zarówno w obrocie papierami wartościowymi na rynku pierwotnym, jak i wtórnym;
 • reprezentacja spółek, poszczególnych członków organów, akcjonariuszy i wspólników w sporach korporacyjnych, w tym w przypadkach wrogich przejęć spółek notowanych na NewConnect;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi, ze szczególnym uwzględnieniem obligatariuszy oraz klientów indywidualnych instytucji finansowych;
 • analiza zebranego materiału dowodowego oraz jego ocena pod kątem rzetelności i przydatności w związku z postawionymi zarzutami;
 • dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej i karnej w przypadku fałszywego oskarżenia przez osoby trzecie.
Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send

Umów spotkanie

Szukaj...