Tel. +48 505-692-028

Rozstrzyganie sporów

a - Rozstrzyganie sporów - WW LEGAL Wądołowski i Wspólnicy

Zespół Kancelarii ma rozległą praktykę w zakresie rozwiązywania sporów. Kancelaria reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi (arbitrażowymi), jak również przed Sądem Najwyższym. Wspieramy Klientów między innymi w sprawach z zakresu:

 • w sprawach spornych na etapie przedsądowym (negocjacje, mediacje, zawezwania do próby ugodowej, wezwania do zaniechania naruszeń);
 • prawa budowlanego i nieruchomości przed sądami arbitrażowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, gospodarczych, handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem:
  – sporów pomiędzy uczestnikami budowlanego procesu inwestycyjnego;
  – sporów obligatariuszy z emitentami obligacji korporacyjnych;
  – spraw klientów indywidualnych w sporach z instytucjami finansowymi;
 • ochrony interesów pokrzywdzonych nabywców akcji i obligacji w przypadkach wprowadzenia inwestorów w błąd, zarówno w obrocie papierami wartościowymi na rynku pierwotnym, jak i wtórnym;
 • reprezentacja spółek, poszczególnych członków organów, akcjonariuszy i wspólników w sporach korporacyjnych, w tym w przypadkach wrogich przejęć spółek notowanych na NewConnect;
 • reprezentacja spółek, akcjonariuszy i wspólników na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy oraz Zgromadzeniach Wspólników;
 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego w sprawach karnych dotyczących:– dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych z naruszeniem przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:
  – prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności maklerskiej bez wymaganego zezwolenia;
  – ujawnienia albo wykorzystania informacji poufnych w odniesieniu do emitentów lub instrumentów finansowych;
  – dokonywania emisji obligacji z naruszeniem przepisów ustawy o obligacjach;
  – odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych;
  – niegospodarności;
  – nadużycia zaufania;
 • pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi, ze szczególnym uwzględnieniem obligatariuszy oraz klientów indywidualnych instytucji finansowych;
 • analiza zebranego materiału dowodowego oraz jego ocena pod kątem rzetelności i przydatności w związku z postawionymi zarzutami;
 • dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej i karnej w przypadku fałszywego oskarżenia przez osoby trzecie.

Wiele sporów rozstrzyganych jest w drodze ugody w rezultacie prowadzonych przy udziale prawników kancelarii negocjacji, jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, co skraca czas i ogranicza koszty związane z dochodzeniem należności.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send

Umów spotkanie

Szukaj...