Tel. +48 505-692-028

Spółka akcyjna a spółka z o.o. - podstawowe informacje, różnice.

Spółka akcyjna a Spółka z o.o. - jaką formę organizacji wybrać dla swojej działalności.

Spółka akcyjna a spółka z o.o. – podstawowe informacje, różnice. Jaką formę organizacji wybrać dla swojej działalności. W poniższym artykule zostaną porównane elementy stanowiące o zawiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Takie informacje mogą się przydać młodym przedsiębiorcom, którzy nie są zorientowani w różnicach jakie zachodzą między spółkami oraz nie mogą się zdecydować jaką formę organizacji wybrać dla swojej działalności.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • może być utworzona przez jedną lub więcej osób;
 • z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji;
 • umowa spółki powinna zawierać następujące elementy: firmę i siedzibę spółki oraz przedmiot jej działalności, wysokość kapitału zakładowego, informację czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 • wysokość kapitału zakładowego powinna wynosić co najmniej 5 000 zł, które dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, przy czym wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł.;
 • organem spółki są zarząd, który prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje a on sam składa się z jednego lub większej liczby członków;
 • w spółce jest zgromadzenie wspólników, które jest odpowiedzialne za wszelkie najważniejsze decyzje dotyczące spółki np. zatwierdzania sprawozdania finansowego, udzielania absolutorium członkom organów, zbycia lub nabycia nieruchomości.

 

Spółka akcyjna:

 

 • może być utworzona przez jedną lub więcej osób;
 • z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji;
 • statut spółki akcyjnej powinien zawierać następne elementy: firmę i siedzibę spółki oraz przedmiot jej działalności, czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony, wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem rodzaju akcji, liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej;
 • wysokość kapitału powinna wynosić co najmniej 100 000 zł, która dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej, przy czym wartość nominalna nie może być niższa niż 1 gr;
 • posiada zarząd, walne zgromadzenie oraz radę nadzorczą. Pierwsze dwa organy pełnią taką samą funkcję jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością natomiast rada nadzorcza prowadzi szeroko rozumiany nadzór oraz kontrolę nad spółką.

Podsumowanie – Spółka akcyjna a spółka z o.o. – jaką formę organizacji wybrać dla swojej działalności

 

Na pierwszy rzut oka można zauważyć, że spółki mają dosyć zbliżoną strukturę. Największe różnice widać w kapitale zakładowym oraz w organach spółek. Kapitał zakładowy jest zależny od wkładu pieniężnego jaki założyciele chcą wnieść do spółki oraz jaki rodzaj działalności chcą prowadzić. W spółce akcyjnej, rada nadzorcza jest obligatoryjna i musi posiadać co najmniej trzech członków powołanych przez uchwałę wspólników. Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest obligatoryjna i nie ma obowiązku w powoływaniu jej. Istnieje wyjątek dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku, kiedy kapitał zakładowy spółki przewyższa kwotę 500 000 zł a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu wtedy obligatoryjnie powinna być ustanowiona rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna. Powołanie komisji rewizyjnej zwalnia nas z obowiązku powoływania rady nadzorczej.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Młodszy prawnik, student V roku prawa na Wydziale Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Praktykujący w zakresie prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Członek Studenckiej Poradni Prawnej Akademii Leona Koźmińskiego w Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w której prowadzi sprawy pro bono oraz warsztaty i wykłady dla uczniów klas średnich. W kancelarii zapewnia wsparcie przy bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia usług na rzecz członków organów spółek kapitałowych. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem włoskim.

Umów spotkanie

Szukaj...