Tel. +48 505-692-028

Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do zarządu

Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do zarządu

Delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członka zarządu jest często spotykaną praktyką wśród spółek kapitałowych, zwłaszcza w przypadku złożenia przez członka zarządu rezygnacji i konieczności poszukiwania nowego kandydata do sprawowania tej funkcji. Taką możliwość w spółce akcyjnej przewiduje art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym rada nadzorcza uprawniona jest do delegowania członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

Delegowanie możliwe jest także w przypadku zawieszenia członka zarządu, jak i w każdej innej sytuacji, w której członek zarządu nie może sprawować swoich czynności. Nieistotne jest z jakiego powodu członek zarządu nie może realizować swoich czynności, mogą być to powody zarówno zależne, jak i niezależne od członków zarządu.

Z uwagi na czasowy charakter delegacji członka rady nadzorczej, delegowanie członka rady nadzorczej na okres przekraczający trzy miesiące będzie nieważne, podobnie jak w przypadku decyzji o ponownej delegacji członka rady nadzorczej do wykonywania czynności członka zarządu z tej samej przyczyny, czy też delegacji kolejnego członka rady nadzorczej na kolejny, trzymiesięczny okres. Rada nadzorcza jest bowiem zobowiązana do niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań celem dokonania zmian w składzie zarządu spółki.

Oddelegowanie członka rady nadzorczej do wykonywania czynności członka zarządu podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Delegowany członek rady nadzorczej obowiązany jest do powstrzymania się od pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, w tym do głosowania nad uchwałami rady nadzorczej, z uwagi na ryzyko uznania je za nieważne. Oddelegowany członek rady nadzorczej nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, jednak uprawniony jest do uzyskiwania w tym czasie wynagrodzenia przewidzianego dla zastępowanego przez niego członka zarządu.

Przyznanie radzie nadzorczej uprawnienia do delegowania jednego ze swoich członków do czasowego wykonywania czynności członka zarządu należy oceniać pozytywnie, bowiem umożliwia radzie nadzorczej przeciwdziałanie negatywnym skutkom braków osobowych w składzie zarządu, które w pewnych przypadkach mogą uniemożliwić kontynuowanie działalności przez spółkę np. w przypadku niemożliwości sprawowania funkcji przez jedynego członka zarządu.

Joanna Świderska, Radca Prawny, Tel. +48 732 25 58 67 e-mail: j.swiderska@wwlegal.eu

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Radca prawny specjalizujący się w prawie spółek handlowych, prawie cywilnym i prawie gospodarczym. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Świadczy kompleksowe usługi na rzecz spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. Doradza przy kampaniach crowdfundingowych oraz ofertach publicznych akcji w trybie subskrypcji prywatnej czy subskrypcji zamkniętej. Uczestniczy w procesach przygotowań spółek do debiutu na rynku NewConnect, przeprowadza analizy zgodności obowiązującego w spółkach ładu korporacyjnego z dobrymi praktykami wprowadzonymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Posiada doświadczenie w realizacji procesów wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. Sprawuje nadzór nad prawidłowością wypełniania obowiązków informacyjnych zarówno przez spółki publiczne, jak i osoby pełniące w spółce obowiązki zarządcze oraz nadzorcze. Posiada doświadczenie w zakresie transakcji związanych z obrotem papierów wartościowych poza rynkiem regulowanym. Doradza w procesach połączenia spółek kapitałowych, w tym ze spółkami publicznymi. Opracowuje analizy prawne i przygotowuje rekomendowane ścieżki postępowania dla spółek prawa handlowego. Negocjuje i przygotowuje kontrakty handlowe, w tym umowy inwestycyjne, jak też reprezentuje klientów w procesach sądowych w zakresie sporów wynikających z zawartych umów. Posiada również wieloletnie doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach cywilnych, w tym procesów odszkodowawczych i procesów związanych z tzw. kredytami frankowymi. Z sukcesem prowadziła negocjacje przedsądowe i reprezentowała klientów w postępowaniach sądowych o znacznej wartości przedmiotu sporu i skomplikowanym stanie faktycznym. Doradzała pod względem korporacyjnym i procesowym na rzecz podmiotów z branży leczniczej i telekomunikacyjnej. Absolwentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Autorka artykułów z zakresu prawa spółek handlowych, w tym publikowanych w prasie branżowej o zasięgu ogólnokrajowym.

Umów spotkanie

Szukaj...