Tel. +48 505-692-028

Obowiązki informacyjne w spółce publicznej

Obowiązki informacyjne w spółce publicznej

W ostatnim artykule dotyczącym obowiązków informacyjnych związanych z nabyciem akcji spółki publicznej poruszone zostały zagadnienia dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji oraz zawierania porozumienia akcjonariuszy w związku z planowanym nabyciem akcji. W niniejszym artykule omówiony zostanie natomiast inny aspekt związany z nabyciem akcji spółki publicznej – dotyczący nabywania akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane oraz jakie obowiązki informacyjne w spółce publicznej obowiązują.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy definicję osób pełniących funkcje zarządcze, a także osób blisko z nimi związanych. Zgodnie z rozporządzeniem MAR osoby pełniące funkcje zarządcze to członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, a nawet organu administracyjnego, a ponadto osoby pełniące funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych danego Emitenta. Osoby blisko z nimi związane to natomiast w szczególności małżonek, dziecko będące na utrzymaniu, członek rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku, lub osoba prawna, grupa przedsiębiorstw lub spółka osobowa, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze u Emitenta.

 

Powyższe osoby muszą spełnić obowiązki informacyjne w spółce publicznej zarówno w stosunku do Komisji Nadzoru Finansowego, jak i Emitenta, o każdej transakcji nabycia akcji Emitenta zawieranej na własny rachunek, o ile łączna kwota transakcji w trakcie jednego roku kalendarzowego przekroczy równowartość 5.000 euro. Brak jest zatem obowiązku informowania o dokonanych transakcjach, jeżeli ich suma nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym kwoty 5.000 euro, natomiast po przekroczeniu tego progu należy już informować o każdej kolejnej transakcji.

 

Powiadomienia należy dokonać niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu zawarcia transakcji, za pośrednictwem elektronicznego formularza. Emitent po otrzymaniu powiadomienia zobowiązany jest do przekazania jego treści do wiadomości publicznej za pośrednictwem raportu bieżącego ESPI.

 

Należy również wspomnieć, że osoba pełniąca obowiązki zarządcze u Emitenta nie może nabywać akcji Emitenta na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem każdego raportu okresowego, tj. raportu kwartalnego, półrocznego czy rocznego.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w odniesieniu do wskazanego powyżej zakresu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Aleksandra Brożek, Radca Prawny, Tel. +48 663 530 755, e-mail: a.brozek@wwlegal.eu

 

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Specjalizuje się w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, bieżącej obsłudze spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect oraz prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze zarówno publicznych, jak i niepublicznych spółek kapitałowych. Świadczyła usługi na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa pod nadzorem właścicielskim Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Uczestniczy w skomplikowanych procesach akwizycji spółek giełdowych, poczynając od przygotowania umów inwestycyjnych dotyczących przejęcia większościowego pakietu akcji, po doradztwo związane z następczymi zmianami organizacyjno-prawnymi. Posiada doświadczenie w pomyślnie zrealizowanych transakcjach połączeń spółek z udziałem spółek publicznych. Przeprowadzała procesy due diligence podmiotów o kapitalizacji ponad 200 mln złotych. Z powodzeniem doradza w procesach związanych z zawarciem umów inwestycyjnych w ramach projektów typu joint venture. Skutecznie zabezpiecza interesy klientów przy inwestycjach w zakresie obrotu instrumentami finansowymi poza rynkiem regulowanym. Posiada doświadczenie w realizowaniu procesów dokapitalizowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych poprzez przeprowadzanie procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Uczestniczyła w procesach emisji akcji spółek publicznych i niepublicznych zarówno z wyłączeniem, jak i z zachowaniem prawa poboru. Wdrażała rozliczne programy motywacyjne dla członków organów spółek i jej kluczowych współpracowników w zróżnicowanych kształtach uzależnionych od potrzeb klienta. Certyfikowany doradca spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Doradza spółkom publicznym notowanym na NewConnect w zakresie przestrzegania dobrych praktyk oraz wypełnienia obowiązków informacyjnych. Reprezentuje i doradza klientom w postępowaniach przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Komisją Nadzoru Finansowego. Absolwentka prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z sukcesami prowadzi działalność pro bono w zakresie pomocy prawnej. Autorka wielu artykułów z zakresu prawa spółek handlowych, w tym artykułów publikowanych w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.

Umów spotkanie

Szukaj...