Tel. +48 505-692-028

Umowa o dzieło w branży game dev – jak skutecznie ją zawrzeć?

Umowa o dzieło w branży game dev – jak skutecznie ją zawrzeć?

Game Dev jest aktualnie jedną z najprężniej rozwijających się branż w Polsce i na świecie. Z roku na rok obserwujemy znaczny wzrost spółek tworzących gry, a ze względu na ogromne możliwości kreatywnego rozwoju, rośnie także liczba programistów. W dzisiejszym artykule zostanie poruszona kwestia najczęściej zawieranych umów pomiędzy podmiotami z branży Game Dev. Na co strony powinny zwrócić szczególną uwagę podczas sporządzania umowy o dzieło? Co obligatoryjnie powinno znaleźć się w dokumencie takim jak umowa o dzieło game dev, aby doszło do jej skutecznego zawarcia?

Rodzaje umów o dzieło w Game dev.

 

Praktyka pokazuje, że strony najczęściej decydują się zawrzeć następujące rodzaje umów: umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług. Istotą umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. To właśnie rezultat odróżnia ją od umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług, które są umowami starannego działania. Umowa o dzieło występuje głównie w sytuacji, gdy spółka zajmująca się profesjonalnym wydawaniem gier poszukuje twórcy do wykonania konkretnego tytułu bądź jego części. Umowa zlecenia bądź umowa o świadczenie usług są zawierane głównie wtedy, gdy wydawca gry potrzebuje na przykład wsparcia marketingowego w promocji gry, aby zwiększyć jej sprzedaż. Strona będąca wydawcą zleca osobie fizycznej lub podmiotowi będącemu agencją marketingową, świadczenie usług polegających na tworzeniu kampanii marketingowych, m.in. poprzez tworzenie prezentacji audiowizualnych, projektów graficznych w celu zagwarantowania skutecznej promocji w mediach społecznościowych. Tak więc, rodzaje umów w branży Game Dev zależą od tego czy celem jest wykonanie konkretnego dzieła czy też świadczenie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu, lecz ukierunkowane są na staranność.

 

Umowa o dzieło game dev – obowiązkowe postanowienia.

 

Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 627 kc) umowa o dzieło jest umową zobowiązującą o charakterze wzajemnym, w której odpłatność – obowiązek zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego, należy do jej elementów przedmiotowo istotnych. Ponadto, jest to także umowa konsensualna, skoro do jej zawarcia wystarczające są zgodne oświadczenia zamawiającego i przyjmującego zamówienie. Przy czym, wedle omawianego przepisu, chodzi tu nie o jakiekolwiek dzieło, ale o oznaczone, czyli takie, które będzie zawierać cechy wskazane przez strony umowy. Już po powstaniu dzieło musi stanowić samodzielny w stosunku do zamawiającego rezultat. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że dzieło, które stanowi przedmiot świadczenia przyjmującego zamówienie, może mieć charakter materialny, ale także może ono występować w postaci niematerialnej (z obszernej literatury zob. przykładowo J. Szczerski, w: Z. Resich, Komentarz KC, t. 2, 1972, s. 1371). Pomimo iż wynagrodzenie przyjmującego zamówienie najczęściej przybiera formę zapłaty określonej kwoty pieniężnej, to może ono wystąpić w innej postaci. Ma być świadczeniem majątkowym stanowiącym ekwiwalent za wykonanie dzieła. Nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób strony chcą określić to świadczenie, uznając je za ekwiwalent świadczenia wzajemnego.

 

Istotne postanowienia w umowie o dzieło w Game Dev.

 

Decydując się na zawarcie umowy o dzieło w branży Game dev, oprócz obowiązkowych postanowień opisanych powyżej, należy pamiętać o postanowieniach charakterystycznych dla tego rodzaju kontraktów. Przede wszystkim, twórca dzieła musi zapewnić, że gra będzie wynikiem jego twórczości i że wykona ją osobiście. Twórca może także wykonać dzieło przy udziale podmiotów, za których działania będzie odpowiadał jak za działanie własne. Ważnym oświadczeniem, z punktu widzenia zamawiającego, jest zapewnienie przez twórcę gry, że dzieło nie było obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. Twórca gry powinien także zapewnić zamawiającego, że wszelkie materiały do stworzenia dzieła są jego własnością i posiada do nich legalne oprogramowanie.

Niezwykle istotną kwestią dla tego rodzaju umów jest kwestia powstania i przeniesienia autorskich praw majątkowych do gry. Przede wszystkim, twórca gry powinien zagwarantować, że utwory na które składa się dzieło nie będą naruszać autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich. Przeniesienie na zamawiającego majątkowych praw autorskich do dzieła zwykle następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia, przy czym strony mogą określić, że oprócz zamawiającego, to dalsi nabywcy majątkowi nabędą majątkowe prawa autorskie. Twórca powinien wyrazić nieodwołalną zgodę na wykonywanie praw zależnych do dzieła, bez ograniczeń terytorialnych czy czasowych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy, jak i powstałych w przyszłości polach eksploatacji. Pola te powinny być opisane w sposób jak najbardziej szczegółowy i wyczerpujący. W umowie o dzieło w branży Game Dev twórca powinien zagwarantować także, że począwszy od daty przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dzieła, nie będzie wykonywać uprawnień z art. 56-58 Prawa autorskiego, nadzoru autorskiego ani swoich autorskich praw osobistych w stosunku do któregokolwiek elementu dzieła. Dodatkowo, w umowie o dzieło w branży Game Dev strony mogą umówić się, że dzieło zostanie przekazane w całości w określonym terminie. Zwykle jednak w przypadku tworzenia gry, dzieło jest przekazywane w częściach i w związku z tym strony umawiają się na zapłatę wynagrodzenia ryczałtowego po oddaniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego każdej części dzieła. Wówczas przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi z chwilą wypłaty wynagrodzenia za ostatnią część dzieła przez zamawiającego po jego akceptacji. W praktyce zdarza się też, że momentem przeniesienia praw autorskich jest dzień dostarczenia dzieła przez twórcę, dzień przyjęcia dzieła przez zamawiającego czy też sam dzień powstania dzieła.

 

Umowa o dzieło Game Dev – załączniki.

 

Załącznikami w umowie o dzieło game Dev są zwykle specyfikacja dzieła, game design document oraz harmonogram oddania poszczególnych części dzieła. Game design document (GDD) jest to dokument zawierający szczegółowe założenia projektowe dotyczące gry. Specyfikacja natomiast określa opis sposobu i technikę wykonania dzieła. To właśnie na podstawie tych dwóch dokumentów powstaje gra. Na łamach umowy strony mogą ustalić, że zamawiający będzie wykonywać nadzór nad wykonywaniem dzieła przez wykonawcę, tj. tworzeniem gry w sposób zgodny z GDD oraz specyfikacją. Ważnym postanowieniem będzie także zapis o możliwości odstąpienia przez zamawiającego od umowy w przypadku, gdy twórca dostarczy grę niespełniającą określonych w specyfikacji czy GDD wymagań.

 

Podsumowanie – umowa o dzieło w branży game dev

 

Powyższy opis stanowi jedynie niewielki wycinek głównych postanowień umowy o dzieło w Game Dev. Oprócz powyższych kwestii, strony w tego typu umowach decydują się często także na zawarcie klauzuli o zachowaniu poufności czy standardowej klauzuli salwatoryjnej. Reasumując, strony powinny na pewno pamiętać o uregulowaniu kluczowych kwestii, takich jak przeniesienie autorskich praw majątkowych, określenie pól eksploatacji czy przygotowanie załączników w postaci game design document i specyfikacji.

 

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...