Tel. +48 505-692-028

Przeniesienie autorskich praw majątkowych - umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

Na etapie sporządzania umów cywilnoprawnych, warto przyjrzeć się kwestii autorskich praw majątkowych, które mogą stanowić ważny element danej umowy. Jest tak w przypadku, gdy podczas jej wykonywania jedna ze stron umowy wytworzy utwór w myśl prawa autorskiego. W takiej sytuacji powinno się zabezpieczyć klienta, aby ewentualne utwory przysługiwały jemu, a nie wykonawcy. Niniejszy artykuł jest poświęcony konstrukcji postanowień umownych, które skutecznie wskazują na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonego utworu na drugą stronę umowy.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że niniejszy tekst poświęcony jest umowom cywilnoprawnym, które zgodnie z zasadą swobody umów mogą różnie regulować kwestie praw autorskich. Umowy te mogą również w ogóle nie regulować takich zagadnień jeśli taka jest wola stron i jeśli jest to zgodne z ich założeniami biznesowymi. Inaczej sprawa wygląda w przypadku umów o pracę, gdyż w stosunku pracowniczym ustawodawca nałożył na pracodawcę i pracownika ramy prawne takiego przeniesienia. Regulacje te pojawiają się w art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) ( dalej jako „Ustawa”).

W umowach cywilnoprawnych strony mają dużą swobodę działania. Przeniesienie autorskich praw majątkowych jest istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy kontrahent zobowiązany będzie do świadczenia w ramach, którego wytworzy utwór w myśl Ustawy, a druga strona będzie chciała nabyć majątkowe prawa autorskie w chwili wykonania utworu. Ma to miejsce na przykład w przypadku umów o dzieło, gdzie dziełem jest film, gra lub projekt, który będzie wykorzystany do działalności zamawiającego.

Zaznaczyć należy również, że zbyciu mogą podlegać wyłącznie majątkowe prawa autorskie, gdyż osobiste prawa autorskie są niezbywalne zgodnie z art. 41 Ustawy.

Aby skuteczne dokonać przeniesienia autorskich praw majątkowych należy obowiązkowo wskazać pola eksploatacji, na których utwór ma być przeniesiony. W przypadku reprezentowania nabywającego, warto wskazać w umowie pola eksploatacyjne w możliwie najszerszy sposób, aby zabezpieczyć swojego klienta.

W umowie powinno się również oznaczyć chwilę przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz zakres terytorialny wykorzystywania utworu. Przykładowo przeniesienie może nastąpić w chwili zapłaty wynagrodzenia za wykonane dzieło bez ograniczeń terytorialnych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w odniesieniu do wskazanego powyżej zakresu, zapraszamy do kontaktu.

Arkadiusz Furlepa, aplikant radcowski, Tel. +48 795 030 304 e-mail: a.furlepa@wwlegal.eu

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Umów spotkanie

Szukaj...