Tel. +48 505-692-028

Zakup licencji na grę, a nabycie praw do IP

Zakup licencji na grę, a nabycie praw do IP – czym to się różni?

Zakup licencji na grę, a nabycie praw do IP – czym to się różni? Podczas zawierania umów dotyczących produkcji gry lub jej wydania pojawia się problematyka praw autorskich do utworu. Utworem jest bowiem gra, która ma zostać stworzona. W umowie należy zatem zastrzec, czy twórca gry przenosi autorskie prawa majątkowe czy jedynie udziela licencji. Niniejszy artykuł będzie poświęcony tematyce rozróżnienia tych dwóch wariantów.

 

Prawa autorskie w umowie na wykonanie gry komputerowej

 

W umowie o wykonanie gry między wydawcą a producentem oprócz istotnych elementów jak określenie gry wraz ze wskazaniem jej specyfikacji i harmonogramu jej wykonania strony powinny określić do kogo będą należeć majątkowe prawa autorskie do gry. Ma to zasadnicze znaczenie przy dystrybuowaniu gry i czerpaniu korzyści ze sprzedaży. Bez przeniesienia autorskich praw majątkowych będą one należeć do twórcy. Jest to zgodne z art. 1 ust. 1 ustawy

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: „Ustawa”): „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).” W związku z powyższym wydawca bez takiego zastrzeżenia nie będzie mógł rozporządzać takim utworem. Warto wspomnieć również, że przenieść można jedynie majątkowe prawa autorskie, gdyż osobiste prawa autorskie są niezbywalne.

Oczywiście przeniesienie majątkowych praw autorskich nie jest konieczne, gdyż autor każdego utworu może udzielić licencji na korzystanie z utworu.

Przed analizą wymienionych powyżej dwóch wariantów rozstrzygnięcia umownego dotyczącego praw autorskich, należy opisać pokrótce jak zidentyfikować prawidłowo utwór w umowie na wykonanie gry.

Identyfikacja ta jest potrzebna z prawnego punktu widzenia. Pozwala ona na dokładne określenie utworu. W praktyce bowiem może to być problematyczne. W przypadku umowy produkcyjnej utwór nie jest znany, gdyż dopiero ma być utworzony. Dlatego, aby uniknąć wątpliwości warto podpisać protokół zdawczo-odbiorczy gotowej gry, gdy będą znane wszystkie jej właściwości. Strony mogą natomiast jeszcze na etapie zawierania umowy postarać się o wstępne określenie przygotowywanego utworu. Uczynić to mogą na przykład przez dodanie do umowy specyfikacji gry.

Zarówna licencja jak i przeniesienie autorskich praw majątkowych musi nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.

 

Licencja na korzystanie z praw autorskich w umowie na wykonanie gry

 

Licencja na korzystanie z utworu jest unormowana w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w rozdziale piątym traktującym o przejściu praw autorskich. Do skutecznego udzielenia licencji potrzebne jest wskazanie pól eksploatacji, na których korzystanie z utworu będzie dozwolone. Ponadto, wymienione pola eksploatacji muszą być znane w chwili zawierania umowy. Istotnym przepisem dotyczącym tej materii jest art. 41 Ustawy:

„1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;

2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej.

  1. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.
  2. Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości.
  3. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia.
  4. Twórca utworu wykorzystanego lub włączonego do utworu audiowizualnego oraz utworu wchodzącego w skład utworu zbiorowego, po powstaniu nowych sposobów eksploatacji utworów, nie może bez ważnego powodu odmówić udzielenia zezwolenia na korzystanie z tego utworu w ramach utworu audiowizualnego lub utworu zbiorowego na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy.”

Licencja na korzystanie z utworu charakteryzuje się tym, że przy licencjodawcy pozostają majątkowe prawa autorskie. Natomiast licencjobiorca jedynie nabywa prawa do korzystania z nich na wymienionych w klauzuli licencyjnej polach eksploatacji. Z tego też powodu ważne jest dokładne rozpisanie tych pól. Licencjobiorcy często zależy na jak najszerszym wskazaniu tego zakresu, aby licencja nie ograniczała go w korzystaniu z praw autorskich od utworu. W branży IP i game dev udzielenie licencji często dotyczy sytuacji, gdy licencjodawca chce przekazać licencjobiorcy możliwość posługiwania się daną marką (np. wizualną lub graficzną) w celach marketingowych lub wypromowania tworzonej gry. Licencja taka jest często wynagradzana w postaci jednorazowego wynagrodzenia lub tzw. revenue share polegającego na udziale w zyskach z gry, w której wykorzystano licencjonowaną markę.

Kolejna charakterystyczna cecha licencji to czas jej trwania. Jeśli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, to licencja trwa pięć lat. Natomiast licencja udzielona na okres dłuższy niż pięć lat uważa się za udzieloną na czas nieoznaczony.

Przepisy regulujące kwestie licencji są zawarte w Ustawie w art. 65-68.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych w umowie na wykonanie gry

 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych ma znacznie szerszy zakres niż omawiana wyżej licencja. W tym przypadku majątkowe prawa autorskie nie zostają przy autorze, jak to miało miejsce przy licencji. Jednak i w tym wariancie strony umowy muszą spełnić kilka elementów, aby skutecznie przenieść majątkowe prawa autorskie. Należą do nich określenie pól eksploatacji, a także dokładne zidentyfikowanie utworu, aby uniknąć wątpliwości do jakiego utworu lub jego części prawa zostały przeniesione.

Wyżej wskazane przekazanie praw autorskich powinno nastąpić za wynagrodzeniem, chyba że umowa między stronami mówi inaczej. Ponadto, umowa powinna przewidywać zakres terytorialny i czasowy rozporządzania prawami autorskimi.

Warto wspomnieć, że w przypadku braku wyraźnego zaznaczenia w umowie, że prawa autorskie do danego utworu zostają przeniesione to zgodnie z Ustawą następuje domniemanie udzielenia licencji, co może działać na niekorzyść podmiotu nabywającego prawa.

 

Zakup licencji na grę, a nabycie praw do IP – podsumowanie

 

Podsumowując, zarówno twórca gry, jak i jej wydawca muszą przed rozpoczęciem współpracy jasno określić czego oczekują w zakresie praw do korzystania i rozporządzania utworem jakim jest każda gra komputerowa. Jeśli wydawcy zależy na pełni praw, wówczas należy przenieść autorskie prawa majątkowe z twórcy na wydawcę. Może się to wiązać z większym wynagrodzeniem na rzecz twórcy. Jeśli jednak wydawca chcę jedynie korzystać z praw autorskich, wówczas można się zdecydować na licencje wyłączną lub niewyłączną i porozumieć się w zakresie wynagrodzenia, które może być w tym wariancie niższe i ma to prawne uzasadnienie.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Umów spotkanie

Szukaj...