Tel. +48 505-692-028

Umowa z producentem w game dev – najważniejsze praktyki

Umowa z producentem w game dev

Umowa z producentem w game dev – najważniejsze praktyki. W branży game dev często dochodzi do podziału na wydawcę i producenta gry. Wówczas, przed wydaniem gry, wydawca zawiera z producentem umowę o jej wykonanie. Jakie przepisy powinna zawierać taka umowa? Temu zagadnieniu będzie poświęcony niniejszy artykuł.

Umowa z producentem w game dev – zasada swobody umów

 

Na początku warto przywołać zasadę swobody umów, która obejmuje producenta gry oraz wydawcę. Zgodnie z nią strony mogą ukształtować stosunek prawny według swego uznania i wprowadzić do umowy zapisy, które będą zgodne założeniami biznesowymi. Definicja tej zasady zawiera się w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Jest ona obłożona ograniczeniami ale w zgodzie z tym przepisem strony mogą sformułować postanowienia o harmonogramie wykonania gry oraz specyfikacji, a także o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Są to najczęściej praktykowane elementy umów między wydawcą, a producentem gry.

 

Harmonogram wykonania gry oraz specyfikacja

 

Harmonogram wykonania gry może stanowić załącznik do umowy lub być wpisany wprost w niej. Systematyzuje on wówczas grafik tworzenia gry przez producenta i płacenia wynagrodzenia (w przypadku rozliczania ratalnego). Specyfikacja zaś identyfikuje grę. Jest jej opisem i dokładnym sformułowaniem jej właściwości technicznych, fabularnych itp.

 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych

 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych jest bardzo istotne z punktu widzenia zarządzania produkcją gry game dev. Pierwotnie bowiem, prawa te należą do producenta jednak muszą zostać przeniesione na wydawcę, aby miał on prawa do dystrybuowania tej gry w sprzedaży. Alternatywą jest również licencja na wydanie gry, jednak przeniesienie tych praw ma znacznie szerszy charakter.

 

Podsumowanie – umowa z producentem w game dev

 

Podsumowując, wydawca i producent gry mogą uregulować w umowie wydawniczej/koprodukcyjnej zapisy zabezpieczające ich interesy. Do najczęściej stosowanych należy: harmonogram produkcji, specyfikacja, przeniesienie autorskich praw majątkowych, ale również: klauzula poufności, czy klauzula zakazu konkurencji.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Umów spotkanie

Szukaj...