Tel. +48 505-692-028

Umowy cywilnoprawne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych cz. 2

Umowy cywilnoprawne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

W pierwszym artykule ,,Umowy cywilnoprawne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych” poruszone zostały podstawowe elementy takiej cesji oraz główny cel zawierania takich umów. Niniejszy tekst będzie rozszerzeniem treści pierwszej publikacji.

Obowiązkowo należy więcej powiedzieć o postanowieniach jakie powinny zawierać umowy cywilnoprawne, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć klienta. Obok wskazania pól eksploatacji (konieczny element umowy zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83, dalej jako „Ustawa”) ważne jest również określenie terytorialności i terminowości przeniesienia majątkowych praw do utworu. Standardowo powinno się wskazać, że prawa te przechodzą bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, aby kwestia ta nie podlegała rozbieżnej interpretacji.

Warto również pamiętać o wskazaniu wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych (jeśli strony je przewidują). W praktyce jednak możemy mieć często sytuacje, w której cesja stanowi jeden z elementów umowy. Na przykład może to być umowa o dzieło wraz z udzieleniem cesji. Wówczas strony określają wynagrodzenie za wykonanie dzieła bez wskazania wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Może to rodzić w przyszłości spór prawny, więc aby tego uniknąć warto zastrzec, że wynagrodzenie za wykonanie dzieła stanowi również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Przy zastrzeganiu pól eksploatacji, warto zabezpieczyć się również przed nowymi polami, które pojawiły się po zawarciu umowy, a które nie były znane na dzień zawarcia umowy.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w odniesieniu do wskazanego powyżej zakresu, zapraszamy do kontaktu.

Arkadiusz Furlepa, aplikant radcowski, Tel. +48 795 030 304 e-mail: a.furlepa@wwlegal.eu

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Umów spotkanie

Szukaj...