Tel. +48 505-692-028

Jak założyć spółkę akcyjną? – Jakie dokumenty potrzebne?

Jak założyć spółkę akcyjną

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, która zakładana jest zwykle w celu zadebiutowania na giełdzie. W dzisiejszym artykule zostaną omówione formalności związane z powstaniem tej formy prawnej. Jak założyć spółkę akcyjną? Jakie dokumenty są niezbędne do założenia spółki akcyjnej? Co powinien zawierać akt założycielski?


Jak założyć spółkę akcyjną? – statut jako podstawowy dokument założycielski

 

Podstawowym elementem zawiązania spółki akcyjnej jest sporządzenie statutu. Statut spółki akcyjnej jest podstawowym dokumentem, w którym uregulowane są prawa i obowiązki założycieli, akcjonariuszy i organów spółki.

Do obowiązkowych elementów statutu należy określenie:

  • firmy i siedziby spółki
  • przedmiotu działalności spółki
  • czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
  • wysokości kapitału zakładowego
  • kwoty, jaka została wpłacona przed zarejestrowaniem spółki na pokrycie kapitału zakładowego
  • wartości nominalnej akcji i ich liczby ze wskazaniem, czy akcje imienne, czy na okaziciela
  • liczby akcji poszczególnych rodzajów i związanych z nimi uprawnień, jeżeli w spółce będą występować akcje różnych rodzajów
  • nazwisk i imion założycieli spółki
  • liczby członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalnej lub maksymalnej liczby członków tych organów oraz podmiotu uprawnionego do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej.

 

Jak założyć spółkę akcyjną? – dokumenty założycielskie związane z kapitałem zakładowym

 

Kapitał zakładowy stanowi warunek powstania i istnienia każdej spółki akcyjnej. Jest to suma akcji występujących w spółce. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł, a minimalna wartość jednej akcji wynosi 1 grosz. Do zawiązania akcji konieczne jest objęcie całości akcji, czyli zobowiązanie się do wniesienia określonych wkładów przez każdego z akcjonariusza. Akcjonariusze muszą obowiązkowo pokryć ¼ akcji obejmowanych za wkłady pieniężne przed zarejestrowaniem spółki. Dokumentem założycielskim niezbędnym do rejestracji spółki w KRS jest oświadczenie zarządu o wniesieniu wpłat na kapitał zakładowy.

 

Jak założyć spółkę akcyjną? – dokumenty założycielskie wymagane do rejestracji spółki w KRS

 

Oprócz w/w formalności, dokumentami wymaganymi do rejestracji spółki są: adresy do doręczeń (albo adresy do doręczeń elektronicznych) członków Zarządu, lista akcjonariuszy z podaniem nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) oraz liczby i serii akcji objętych przez każdego z nich, oświadczenie osób reprezentujących spółkę obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń, lista osób uprawnionych do powołania zarządu, dowód uiszczenia opłaty od wniosku o wpis do KRS oraz za publikację ogłoszenia o zarejestrowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Ponadto, jeśli spółka akcyjna zawiązywana jest przez jedynego akcjonariusza, należy wskazać: nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego akcjonariusza.

 

Podsumowanie

 

Założenie spółki akcyjnej sprowadza się do wypełniania kilku dokumentów i dokonania wpłat na kapitał zakładowy. Warto pamiętać jednak o wszystkich powyżej opisanych formalnościach, aby sąd rejestrowy nie zwrócił naszego wniosku o rejestrację spółki. Jeśli dokonaliśmy minimalnej wpłaty w wysokości 25.000,00 zł, nie można zapomnieć o wniesieniu pozostałej części wkładów po dokonaniu wpisu spółki do KRS.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...