Tel. +48 505-692-028

Wycena Spółki Game Dev – jakie dokumenty są potrzebne?

Wycena Spółki Game Dev

Właściciel przedsiębiorstwa, myśląc o jego sprzedaży, powinien w pierwszej kolejności dobrać odpowiednią metodę wyceny. Wybór właściwej metody jest niezwykle ważną kwestią, ponieważ przedkłada się na prawidłowe oszacowanie wartości biznesu. Wycena Spółki Game Dev – jakie dokumenty są potrzebne do oceny wartości? Więcej odpowiedzi w dzisiejszym artykule w którym zostaną przedstawione metody wyceny przedsiębiorstwa na przykładzie spółki z branży game dev. Z jakimi metodami wyceny mamy najczęściej do czynienia? Jaka metoda będzie najkorzystniejsza dla wyceny spółki growej?

 

Wycena Game Dev – metoda majątkowa

 

Klasyczną metodą wyceny przedsiębiorstwa jest metoda majątkowa, która zakłada, że spółka warta jest tyle, ile jej majątek pomniejszony o wartość zobowiązań. Ta metoda stosowana jest głównie w przypadku niewielkich spółek i oparta jest na sprawozdaniach finansowych. Ponadto, metoda księgowa dzieli się na następujące rodzaje: metoda księgowa, metoda skorygowanych aktywów netto, metoda wartości likwidacyjnej i odtworzeniowej.

 

Wycena Game Dev – metoda dochodowa

W przeciwieństwie do wyżej opisanej metody, metoda dochodowa zakłada, że na wartość danego przedsiębiorstwa składają się przyszłe strumienie dochodów. Podstawą tej metody jest założenie, że przedsiębiorstwo jest zdolne do generowania nadwyżek przepływów.

 

DCF jako wycena spółki growej

 

W spółkach growych, najczęściej zastosowanie ma metoda dochodowa zdyskontowanych przepływów pieniężnych, tzw. Discounted Cash Flows. Polega ona na prognozie przyszłych przepływów pieniężnych – głównie przychodów ze sprzedaży tytułów. Przy stosowaniu tej metody, kluczowe jest zapoznanie się z całym sektorem, w którym działa dane przedsiębiorstwo, z konkurencją na rynku, z ofertą czy z kadrą zarządzającą.

 

Wycena Game Dev – metoda porównawcza

Wycena Spółki Game Dev – drugą najczęściej stosowaną metodą jest metoda porównawcza. Ta metoda polega na oszacowaniu wartości spółki na podstawie porównania do innych spółek posiadających podobny profil działalności. W analizach porównawczych używa się zazwyczaj trzyletniego horyzontu. Ta metoda nie zapewni jednak rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa, ponieważ w praktyce często zdarza się, że cykl produkcyjny danej gry jest niezwykle długi, a to automatycznie powoduje znaczące odchylenia na wskaźnikach.

 

Podsumowanie

 

Jak wynika z powyższego opisu, metod wyceny przedsiębiorstwa jest wiele. W branży gamingowej najczęściej stosowanymi metodami jest DCF oraz metoda porównawcza. Według analityków, najkorzystniejszą metodą wyceny spółki growej jest wycena dochodowa oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych, która zapewnia najbardziej realne oszacowanie wartość spółki gamingowej.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...