Tel. +48 505-692-028

Zatwierdzanie roku obrotowego w spółce

Zatwierdzanie roku obrotowego w spółce

Często podczas zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w spółce akcyjnej oraz Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pojawia się pytanie o tzw. tryb uproszczony sporządzania sprawozdania finansowego. Tryb ten jest uwzględniany przez księgowość danej spółki w przypadku spełnienia przesłanek uregulowanych w ustawie o rachunkowości. Mowa o art. 3 ust. 1a-1e oraz art. 49 ust. 4 – 5 wspomnianego aktu. Jednak to nie przepisy ustawy o rachunkowości będą tematem niniejszego artykułu. Tekst ten poświęcony jest praktycznym problemom zatwierdzanie roku obrotowego w spółce będącej jednostką mikro lub jednostką małą.

Na początku warto jednak przytoczyć przesłanki, o których mowa w pierwszym akapicie.

Aby uznano daną spółkę za jednostkę mikro, w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy spółka musi spełnić co najmniej dwa z trzech wskazanych poniżej kryteriów:

  1. suma aktywów na koniec roku nie przekracza 1,5 mln zł;
  2. przychody netto za sprzedaży nie przekraczają 3 mln zł;
  3. średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 osób.

Natomiast aby uznano spółkę za jednostkę małą, należy w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy spełnić co najmniej dwa z trzech wskazanych poniżej kryteriów:

  1. suma aktywów na koniec roku nie przekracza 25,5 mln zł;
  2. przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 51 mln zł;
  3. średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 50 osób.

W pierwszej kolejności należy pamiętać o uchwale spółki w sprawie przystąpienia do uproszczonego trybu sporządzania sprawozdania finansowego za dany rok. Uchwała powinna być podjęta przez Zgromadzenie Wspólników (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) lub przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (w przypadku spółki akcyjnej). Co ważne – termin podjęcia uchwały wyznacza moment sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego tj. data uchwały powinna być wcześniejsza niż data przygotowania sprawozdania finansowego.

W praktyce pojawiają się pytania, czy uchwała w sprawie trybu uproszczonego sprawozdania finansowego powinna być podejmowana w każdym roku obrotowym. Odpowiedzią na te wątpliwości jest sama treść uchwały. Może ona bowiem zawierać postanowienie o przystąpieniu do trybu uproszczonego za konkretny rok obrotowy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby uwzględniono w treści także przyszłe lata obrotowe. Jest to pomocne zwłaszcza w sytuacji spółek o mniejszych obrotach gospodarczych.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w przypadku uproszczonego trybu sprawozdania finansowego, spółka może odstąpić od przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki, co naturalnie wyklucza zatwierdzenie tego sprawozdania na posiedzeniu organu zatwierdzającego.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w zakresie zatwierdzanie roku obrotowego w spółce, uprzejmie prosimy o kontakt.

Arkadiusz Furlepa, aplikant radcowski, Tel. +48 795 030 304 e-mail: a.furlepa@wwlegal.eu

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Umów spotkanie

Szukaj...