Tel. +48 505-692-028

Jak założyć spółkę gamingową? Jak dopełnić kwestii formalnych?

Jak założyć spółkę gamingową?

Spółka gamingowa, czyli spółka zajmująca się profesjonalną produkcją i wydawaniem gier najczęściej funkcjonuje w formie spółki akcyjnej. Dlaczego spółka akcyjna w branży Game Dev jest tak popularna? W jaki sposób założyć spółkę gamingową? Jakich formalności należy dopełnić?

Założenie spółki Game Dev – statut

Podmioty z branży Game Dev decydują się na prowadzenie działalności w formie spółki akcyjnej, ponieważ zwykle planują debiut na giełdzie – na zorganizowanym rynku akcji NewConnect lub na głównym rynku GPW. Warto więc już na etapie zakładania nowej firmy game dev, dobrać odpowiednią, tj. zgodną z przyszłymi celami formę. Aby założyć spółkę akcyjną, w pierwszej kolejności należy sporządzić statut. Ten podstawowy dokument reguluje m.in. takie kwestie jak: przedmiot działalności spółki, czas trwania, wysokość kapitału zakładowego, prawa i obowiązki założycieli, organy spółki, kwoty wpłacone na kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem spółki. Statut musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego.

 

Jak założyć spółkę gamingową – kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy stanowi warunek powstania i istnienia każdej spółki akcyjnej. Jest to suma akcji występujących w spółce. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł, a minimalna wartość jednej akcji wynosi 1 grosz. Do zawiązania akcji konieczne jest objęcie całości akcji, czyli zobowiązanie się do wniesienia określonych wkładów przez każdego z akcjonariusza. Akcjonariusze muszą obowiązkowo pokryć ¼ akcji obejmowanych za wkłady pieniężne przed zarejestrowaniem spółki. Dokumentem założycielskim niezbędnym do rejestracji spółki w KRS jest oświadczenie zarządu o wniesieniu wpłat na kapitał zakładowy.

Jak założyć spółkę gamingową – KRS

 

Dokumentami wymaganymi do rejestracji spółki są: adresy do doręczeń (albo adresy do doręczeń elektronicznych) członków Zarządu, lista akcjonariuszy z podaniem nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) oraz liczby i serii akcji objętych przez każdego z nich, oświadczenie osób reprezentujących spółkę obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń, lista osób uprawnionych do powołania zarządu, dowód uiszczenia opłaty od wniosku o wpis do KRS oraz za publikację ogłoszenia o zarejestrowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto, jeśli spółka akcyjna zawiązywana jest przez jedynego akcjonariusza, należy wskazać: nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego akcjonariusza.

 

Nowa firma game dev – organy

Organami w spółce akcyjnej są zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy. Pierwsze organy w spółce akcyjnej są ustanawiane na łamach statutu. Do kompetencji zarządu należy reprezentacja spółki na zewnątrz oraz prowadzenie jej spraw. Rada nadzorcza natomiast sprawuje nadzór nad działalnością spółki i składa się z co najmniej 3 członków, a w spółkach publicznych z 5, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy

 

Nowa firma game dev – rynek NewConnect

 

W dalszej perspektywie, dobrze prosperująca spółka gamingowa prowadząca swoją działalność w formie spółki akcyjnej, często decyduje się na wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Rynek ten funkcjonuje w formie alternatywnego systemu obrotu (ASO), którego operatorem i organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW). Podstawowym warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect jest przygotowanie tzw. dokumentu informacyjnego. Emitent składa wniosek do GPW w Warszawie S.A. o wprowadzenie akcji na rynek NewConnect, a załącznikiem do wniosku jest wyżej wspomniany dokument informacyjny, który sporządza się współpracując z Autoryzowanym Doradcą.

 

Podsumowanie – Jak założyć spółkę gamingową?

Założenie spółki gamingowej w formie spółki akcyjnej sprowadza się do wypełniania kilku dokumentów i dokonania wpłat na kapitał zakładowy. Warto pamiętać jednak o wszystkich powyżej opisanych formalnościach, aby sąd rejestrowy nie zwrócił naszego wniosku o rejestrację spółki. Jeśli dokonaliśmy minimalnej wpłaty w wysokości 25.000,00 zł, nie można zapomnieć o wniesieniu pozostałej części wkładów po dokonaniu wpisu spółki do KRS.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...