Tel. +48 505-692-028

Obowiązki sprawozdawcze na New Connect, a GPW - różnice

1. Obowiązki sprawozdawcze na New Connect, a GPW – najważniejsze różnice

Każda spółka akcyjna, której akcje są dopuszczone do obrotu, ma określone obowiązki sprawozdawcze. Obowiązki informacyjne uregulowane są w Rozporządzeniu MAR, ustawie o ofercie oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Jakie obowiązki sprawozdawcze posiada spółka akcyjna na rynku New Connect? Czym różnią się obowiązki sprawozdawcze na rynku regulowanym GPW?

Obowiązki sprawozdawcze na giełdzie – GPW obowiązkowe sprawozdania vs. New Connect obowiązkowe sprawozdania

 

Emitenci, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podają informacje do wiadomości publicznej za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W przypadku emitentów na rynku New Connect, oprócz systemu ESPI, emitenci korzystają także z Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Sam rodzaj i zakres tzw. informacji okresowych oraz bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., jak i ustawa o ofercie publicznej w zakresie informacji poufnych.

 

Raporty bieżące – obowiązkowe sprawozdania na GPW a sprawozdania na New Connect.

W pierwszej kolejności należy odróżnić raporty bieżące od raportów okresowych, które należy składać na obu rynkach. Raporty bieżące mają na celu przekazywać informacje o wszelkich zdarzeniach, które mają istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową bądź finansową emitentów bądź które mogą w znaczny sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. Przykładami takich zdarzeń są m. in. zawarcie lub rozwiązanie znaczącej umowy, wybór biegłego rewidenta, rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego, podjęcie decyzji o zamiarze połączenia z innym podmiotem. Należy także pamiętać o terminach przekazania informacji, którymi emitent jest związany w przypadku m.in. końca subskrypcji lub sprzedaży akcji (dwa tygodnie), czy w przypadku planowanego zgromadzenia akcjonariuszy (minimum 26 dni przed zgromadzeniem).

 

Raporty okresowe – obowiązkowe sprawozdania na GPW a sprawozdania na New Connect.

 

Wśród raportów okresowych wyróżniamy raporty kwartalne i raporty półroczne. W raporcie okresowym emitent przekazuje informacje m.in. w formie sprawozdania finansowego za dany okres w zależności od rodzaju raportu. Tego rodzaju raporty dają inwestorom niezbędne informacje do podejmowania określonych decyzji związanych z inwestowaniem.

Raport kwartalny obejmuje m. in. dane kwartalne roku obrotowego, opis organizacji grupy kapitałowej emitenta czy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Obowiązki sprawozdawcze GPW a sprawozdania na New Connect – terminy raportów okresowych.

W przypadku raportów kwartalnych za I i III kwartał roku obrotowego, termin ich przekazania przez emitentów akcji – w przypadku rynku głównego – wynosi nie więcej niż 45 dni od dnia zakończenia kwartału obrotowego, którego dotyczy. W przypadku raportu za IV kwartał termin nie może przekroczyć 60 dni od dnia zakończenia roku obrotowego. Nie ma natomiast obowiązku przekazywania raportu okresowego za II kwartał roku obrotowego.

W przypadku sprawozdań na New Connect termin przekazania raportów kwartalnych nie może przekroczyć 45 dni od dnia zakończenia kwartału, którego dotyczy.

 

Sprawozdania NC a obowiązki sprawozdawcze na giełdzie – raport roczny

W przypadku raportów rocznych w ramach sprawozdań NC, raport należy przekazać niezwłocznie po wydaniu opinii przez biegłego rewidenta, nie później niż w terminie 7 dni od jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe. Termin raportów rocznych w ramach GPW nie przekracza 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

 

Sprawozdania NC

Emitenci, których akcje są notowane na rynku NewConnect, są dodatkowo zobowiązani do publikacji miesięcznych raportów zgodnie z normami zawartymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect”. Zawartość tych raportów to przede wszystkim opis bieżących istotnych wydarzeń w spółce i jej otoczeniu rynkowym.

 

Podsumowanie

 

Powyższy opis obowiązków informacyjnych stanowi jedynie zarys informacji, jakie muszą być przekazywane przez emitentów. Zarówno sprawozdania NC, jak i obowiązkowe sprawozdania na GPW mają na celu zapewnić przejrzystość i rzetelność danych dotyczących spółki, po to by inwestorzy mogli podejmować bezpieczne i racjonalne decyzje.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...