Tel. +48 505-692-028

NDA w game dev

NDA w game dev

Studio game gev decydując się na podjęcie współpracy z programistą czy game designerem, musi obowiązkowo pamiętać o zabezpieczeniu danych wrażliwych w postaci NDA w game dev. W jaki sposób spółka będąca wydawcą, chcąc pozyskać do swojego zespołu twórcę gry, powinna uregulować tzw. klauzulę poufności? Co to jest NDA i na co należy zwrócić uwagę, aby jak najlepiej zabezpieczyć informacje poufne?

NDA w game dev – Informacje poufne

 

NDA to umowa, w której strony zobowiązują się zachować w bezwzględnej tajemnicy uzyskane od drugiej strony informacje poufne. Celem umowy jest zabezpieczenie informacji, które mają istotne znaczenie dla działania i dalszej przyszłości spółki. Strony mogą zawrzeć osobą umowę NDA lub zawrzeć klauzulę o zachowaniu poufności np. w umowie o dzieło czy w umowie o świadczeniu usług. Ponadto, umowa może przewidywać jednostronny lub dwustronny obowiązek zachowania poufności.

 

NDA w game dev – informacje poufne

 

Niezwykle ważną kwestią jest wskazanie w sposób jak najbardziej szczegółowy jakie informacje poufne są objęte klauzulą poufności. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez informacje poufne strony rozumieją informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Przykładem takich informacji mogą być m.in. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób.

 

Czas trwania obowiązku zachowania poufności w NDA w game dev

 

Nie raz może zdarzyć się tak, że spółka zdecyduje się na wcześniejsze zakończenie umowy, np. ze względu na niewywiązywanie się przez twórcę gry czy game designera ze swoich obowiązków. Warto więc już na etapie przystąpienia do współpracy przewidzieć taką sytuację i dokonać w umowie zapisu, który będzie wskazywał, że obowiązki w zakresie zachowania poufności wiążą strony przez cały czas obowiązywania umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez konkretny czas, np. 5 lat.

 

Naruszenie postanowień NDA

 

Strony mogą zabezpieczyć się w dwojaki sposób – poprzez określenie kary umownej lub poprzez możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Można także połączyć te dwa skutki naruszenia, poprzez wskazanie, że naliczenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 

Podsumowanie

Powyższa charakterystyka stanowi jedynie zarys najważniejszych kwestii w umowach NDA w game dev, takich jak informacje poufne, czas trwania obowiązku zachowania poufności czy skutki naruszenia klauzuli poufności. Warto na pewno pamiętać, aby jak najdokładniej zdefiniować w umowie informacje poufne, po to by jak najlepiej zabezpieczyć dane wrażliwe stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami jest zawiadomienie o sprzedaży udziałów, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Anna Stępień, aplikantka adwokacka – Tel. 697 370 177, e-mail: a.stepien@wwlegal.eu

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...