Tel. +48 505-692-028

Kontrakt Managerski a Umowa o Zarządzanie

Kontrakt Managerski a Umowa o Zarządzanie

Niewątpliwie coraz częściej spotykaną formą zatrudnienia osób pełniących funkcje kierownicze w branży game dev jest kontrakt managerski. Inną nazwą tego typu kontraktu jest umowa o usługi menedżerskie czy umowa o zarządzanie. Czym charakteryzuje się kontrakt managerski? Czy w praktyce podmioty z branży game dev decydują się na zawarcie tego typu kontraktu? Jakie szczególne zapisy możemy spotkać w umowie o zarządzanie?

Kontrakt managerski w game dev– cel umowy o zarządzanie

 

Kontrakt menedżerski jest umową nienazwaną, czyli taką, która nie występuje w przepisach prawa cywilnego, a najczęstsze zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego w zakresie umowy zlecenia jako umowy starannego działania. Przedmiotem umowy jest powierzenie sprawowania zarządu nad przedsiębiorstwem lub jego częścią osobie fizycznej w celu osiągnięcia zysku. Ponadto, nie ma przeciwwskazań do tego, aby menadżerem był członek zarządu spółki. W literaturze można spotkać pogląd, zgodnie z którym umowa o zarządzanie jest zawierana z członkiem zarządu danej spółki, zaś kontrakt manadżerski z osobą spoza zarządu (manadżerem).

 

Kontrakt managerski – elementy umowy o zarządzanie

Do podstawowych elementów kontraktu managerskiego należą: przedmiot umowy, obowiązki i uprawnienia menadżera, zadania menadżerskie, składniki wynagrodzenia menadżera, dodatkowe świadczenia otrzymywane przez menadżera, odpowiedzialność za wykonanie postawionych zadań, kryteria oceny efektywności zarządzania, sposoby rozwiązania kontraktu, zakaz konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa.

Kontrakt managerski – umowa o zarządzanie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

W uzasadnieniu wyroku z dnia 11 października 2005 r., sygn. PK 42/05, Sąd Najwyższy pochylił się nad zagadnieniem kontraktu managerskiego i wyraźnie wskazał, że jego zawarcie nie rodzi powstania stosunku pracy:

„Generalnie należy podzielić pogląd, że skutkiem zawarcia umowy o zarządzanie (kontraktu managerskiego) nie jest powstanie stosunku pracy. Podstawami nawiązania stosunku pracy mogą być bowiem umowa o pracę, wybór, mianowanie lub spółdzielcza umowa o pracę. Katalog ten jest zamknięty, na co wskazuje treść art. 2 kodeksu pracy, zawierającego definicję pracownika jako osoby zatrudnionej na jednej z wymienionych podstaw. Kontraktu managerskiego wśród nich nie ma.”

 

Kontrakt managerski w game dev – umowa o zarządzanie a umowa o pracę

Przede wszystkim, kontrakt managerski daje o wiele większą swobodę w kwestii podejścia do obowiązków zawodowych niż umowa o pracę. Na podstawie umowy o zarządzanie, menadżer nie będzie miał gwarancji stałych godzin pracy czy prawa do minimalnego wynagrodzenia, jakie przewiduje umowa o pracę. Treść kontraktu managerskiego może być dowolnie kształtowana w zależności od indywidualnych potrzeb i woli podmiotów z branży game dev.

Kontrakt managerski w game dev – wynagrodzenie w umowie o zarządzanie

Umowa o zarządzanie powinna jednoznacznie określić sposób wyliczania i zapłaty wynagrodzenia menadżerowi. Strony mogą postanowić, że manadżerowi będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie po spełnieniu pewnych warunków. Umowa może także zawierać odwołanie do uchwały zarządu lub uchwały zgromadzenia wspólników podjętej w sprawie przyznania wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję manadżera.

Kontrakt managerski w game dev – umowa o zarządzanie

 

Ze względu na specyfikę branży game dev, w umowie manadżerskiej warto zawrzeć dodatkowe klauzule, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy spółki. Wśród klauzul korzystnych dla spółki należy wyróżnić przede wszystkim klauzulę o zachowaniu poufności (NDA) oraz klauzulę o zakazie konkurencji. Obie klauzule mają na celu ochronę spółki przed niekorzystnym działaniem manadżera polegającym np. na wykorzystaniu informacji poufnych dotyczących pomysłu na grę, czy np. próbie pozyskania przez menadżera programisty będącego częścią zespołu developerskiego spółki.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego opisu, kontrakt managerski, inaczej umowa o zarządzanie, to umowa, na podstawie której menedżer zobowiązuje się do stałego wykonywania czynności zarządu daną spółką za odpowiednim wynagrodzeniem. Powyższy opis stanowi jedynie wycinek obowiązkowych elementów, jakie powinny znaleźć się w kontrakcie managerskim. Spółki z branży game dev w praktyce często decydują się na umowę o zarządzanie, ponieważ zapewnia ona większą swobodę i możliwość negocjacji niż umowa o pracę.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...