Tel. +48 505-692-028

Przerwanie umowy o dzieło w game dev – jak je wykonać?

Przerwanie umowy o dzieło w game dev – jak je wykonać?

W przypadku zawarcia umowy o dzieło game dev, warto zapoznać się z możliwościami przerwania takiej umowy przy uwzględnieniu założeń ustawodawcy. Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym z przerwaniem umowy o dzieło w game dev między stronami umowy oraz rodzajami takiego zabiegu.

Oddanie dzieła w umowie o dzieło game dev.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że umowa o dzieło, w odróżnieniu od większość umów nazwanych w reżimie prawa cywilnego nie może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron. Ustawodawca nie przewidział takiego rozwiązania. Istnieją jednak inne sposoby jej przerwania. Pierwszym z nich jest zakończenie umowy poprzez oddanie dzieła, a więc wywiązanie się z zobowiązań wykonawcy. Może też to nastąpić w przypadku oddania części dzieła, gdy nastąpi niemożność ukończenia całości.

Porozumienie rozwiązujące jako przerwanie umowy o dzieło game dev.

Częstym i bezpiecznym sposobem (pod kątem ewentualnych sporów) jest przerwanie umowy o dzieło game dev poprzez zawarcie przez strony tzw. porozumienia rozwiązującego. Zgodnie z takim porozumieniem (złożonym na piśmie), strony powinny zobowiązać się do wycofania z żądania swoich wierzytelności i rozliczyć się z wykonanych prac.

Odstąpienie od umowy o dzieło game dev.

W praktyce najczęściej występują zaś odstąpienia od umowy o dzieło. Ustawodawca zastrzega te prawo w art. 644 Kodeksu cywilnego zgodnie, z którym: „Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła”. Zgodnie z powołanym przepisem prawo to dotyczy jedynie zamawiającego, ale skutecznie może przerwać obowiązywanie umowy o dzieło pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w art. 644 Kodeksu cywilnego.

Podsumowanie

Podsumowując, przerwanie umowy o dzieło musi stać w zgodzie z przepisami i powinno zostać zawarte na piśmie z odznaczeniem rozliczeń między stronami. Może to nastąpić przez oddanie dzieła, zawarcie porozumienia lub odstąpienia zamawiającego. We wszystkich przypadkach skutek jest jednak ten sam, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustalonych przez ustawodawcę. Umowa o dzieło nie może zostać przerwana przez wypowiedzenie złożone przez którąkolwiek ze stron.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Umów spotkanie

Szukaj...