Tel. +48 505-692-028

Umowa zlecenie w Game Dev – kiedy stosować?

Umowa zlecenie w Game Dev – kiedy stosować?

W branży gamingowej stosuje się wiele umów cywilnoprawnych, które regulują zobowiązania między deweloperami, programistami, wydawcami itp. Jedną z tych umów jest umowa zlecenia. Umowa zlecenie w Game Dev, kiedy należy stosować ten rodzaj umowy oraz czym się ona charakteryzuje tej tematyce jest poświęcony niniejszy artykuł.

Umowa zlecenie w Game Dev– informacje ogólne.

Umowa zlecenia jest umową nazwaną, opisaną w Kodeksie cywilnym. Ustawa ta określa jakie elementy powinno się zawrzeć w takiej umowie i o czym należy pamiętać przy konstruowaniu tego typu dokumentu. Szczególnie istotne jest opisanie przedmiotu umowy, czyli do świadczenia jakich usług zobowiązany jest zleceniobiorca. Strony muszą pamiętać, że im bardziej szczegółowo zostanie to opisane, tym lepiej. Zwłaszcza z perspektywy ewentualnych sporów między stronami w przyszłości. Wówczas nie będzie wątpliwości co do tego, jakie zadania były zlecane poszczególnym programistom, designerom itp.

 

Wynagrodzenie w umowie zlecenia w branży gamingowej.

Ustawodawca nie nakłada na strony obowiązku wskazania w umowie wynagrodzenia, jednak warto uregulować tę kwestię w umowie, aby uniknąć wątpliwości co do jego wysokości. Może być one ryczałtowe, prowizyjne, miesięczne lub ustalone stawką godzinową. Elastyczność w konstruowaniu tego postanowienia jest duża.

 

Umowa zlecenie w Game Dev, a umowa B2B.

Często w praktyce pojawia się wątpliwość jaką umowę można zawrzeć z podmiotem współpracującym. Obok umowy B2B i umowy zlecenia często pojawia się też umowa o dzieło, ale te dwie pierwsze mają najwięcej podobieństw. Nie różnią się one od siebie merytorycznie oprócz kwestii podatkowych. Przy umowie B2B rozliczanie wynagrodzenia następuje po przekazaniu faktury. Najistotniejszą różnicą jest jednak to, że umowa B2B zostaje zawarta w przypadku, gdy podmiot wykonujący zlecenie prowadzi działalność gospodarczą. Umowa zlecenia zaś może być zawarta także w sytuacji, gdy podmiot ten takiej działalności nie prowadzi.

 

Umowa zlecenie w Game Dev, a umowa o dzieło.

Jak zostało wspomniane w poprzednim akapicie, w branży gamingowej często dochodzi również do zawierania umów o dzieło. Różnią się one jednak zasadniczo od umów zlecenia game dev. Umowa o dzieło zależy od rezultatu, a wykonawca zobowiązuje się do wykonania z góry oznaczonego produktu. Czynność ta ma więc charakter jednorazowy. Zatem w przypadku, gdy stronom zależy na świadczeniu usług o charakterze ciągłym, powinno się zastosować umowę zlecenie.

 

Podsumowanie

Podsumowując, umowę zlecenia game dev w branży gamingowej powinno się stosować w przypadku, gdy podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej (czyli, gdy mamy do czynienia z osobą fizyczną), ponieważ brak wtedy możliwości zawarcia umowy B2B, która często jest korzystniejsza ze względu na podatki. Ponadto, umowa zlecenia game dev jest zawierana przy czynnościach mających charakter ciągły (inaczej niż w umowie o dzieło).

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Umów spotkanie

Szukaj...