Tel. +48 505-692-028

Zagraniczny wydawca gry w Polsce o jakich zapisach w umowie pamiętać

Zagraniczny wydawca gry w Polsce

Umowa na wydanie gry komputerowej jest stosunkiem zobowiązaniowym między wydawcą, a deweloperem. Branża gamingowa ma charakter międzynarodowy. Gry komputerowe tworzone są najczęściej z myślą o ich ogólnoświatowym wydawaniu. Często dochodzi do sytuacji, gdy jedną ze stron takiej umowy, jest podmiot zagraniczny. Zagraniczny wydawca gry w Polsce – o czym warto pamiętać, gdy grę ma wydać przedsiębiorca spoza Polski? O tym będzie niniejszy artykuł.

Umowa wydawnicza gry – informacje ogólne

Polski ustawodawca nie przewidział obligatoryjnych elementów umowy na wydanie gry komputerowej. Taka regulacja w polskim porządku prawnym nie istnieje, więc strony mogą się oprzeć na zasadzie swobody kontraktowej zawartej w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Mówi ona, że strony mogą wskazać w takiej umowie wszystkie postanowienia, które nie są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i właściwością stosunku jaki ma wiązać strony.

Prawo obowiązujące w umowie z podmiotem zagranicznym

 

Zagraniczny wydawca gry w Polsce – najistotniejszym elementem umowy wydawniczej gry z podmiotem zagranicznym jest określenie w niej do jakiego reżimu prawnego strony zobowiązują się stosować zapisy umowy. Może to bowiem być reżim prawa polskiego lub jakiegokolwiek innego państwa. Warto o tym pamiętać, gdyż wszystkie spory wynikające z umowy wydawniczej będą rozstrzygane według prawa wskazanego w jej treści. Powinno się również określić sąd, który będzie właściwy do rozpatrywania tych roszczeń.

 

Zagraniczny wydawca gry w Polsce – istotne elementy zagranicznej umowy wydawniczej gry

 

Do istotnych elementów umowy na wydanie gry komputerowej z zagranicznym podmiotem powinno należeć określenie platform dystrybucji gry oraz problematyki autorskich praw do utworu (gry). Na rzecz wydawcy powinny zostać przeniesione autorskie prawa majątkowe przynajmniej do dystrybucji utworu. Bez takiej cesji wydawca nie będzie mógł skutecznie rozporządzać grą komputerową. Istotne jest wskazanie terytorialności takiego przeniesienia. Umowa wydawnicza gry powinna wymienić pola eksploatacji, na których utwór będzie wykorzystywany.

 

Podsumowanie – Zagraniczny wydawca gry w Polsce

 

Podsumowując, umowa na wydanie gry komputerowej powinna szczegółowo określać zobowiązania stron i wskazywać oświadczenia co do terminów i jakości wykonywanych usług. W interesie dewelopera leży szczegółowe zabezpieczenie się przed szkodą wynikającą z wadliwie wydanej gry przez zagraniczny podmiot. Deweloper powinien korzystnie określić w umowie wydawniczej gry kwestie przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz właściwość prawa do wykładni jej treści i właściwość sądów do rozstrzygania sporów.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Umów spotkanie

Szukaj...