Tel. +48 505-692-028

Protokół przekazania praw autorskich dla programisty – jak przygotować?

Protokół przekazania praw autorskich dla programisty – jak przygotować?

Przy zawieraniu umów związanych z branżą programistyczną często dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych na wykonane oprogramowania. Umowa musi skutecznie przenieść te prawa wskazując między innymi pola eksploatacji. Natomiast po wykonaniu danego oprogramowania warto przygotować protokół przekazania praw autorskich programisty, aby nie zaistniały wątpliwości co do chwili tego zdarzenia prawnego.

Czym są autorskie prawa majątkowe.

 

Majątkowe prawa autorskie to inaczej prawo do korzystania i rozporządzania utworem, który jest produktem twórczego działania. Definicje utworu określa art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83): „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”. Utworem możemy zatem nazwać oprogramowanie lub grafikę.

Jak skutecznie przenieść autorskie prawa majątkowe?

 

Aby skutecznie przenieść prawa autorskie programisty należy spełnić następujące warunki:

  1. określenie wynagrodzenia,
  2. wskazanie zakresu terytorialnego i czasowego takiego przeniesienia,
  3. wskazanie pól eksploatacji, na których owe przeniesienie ma wystąpić.

Wskazanie pól eksploatacji ma najistotniejsze znaczenie, gdyż od tego zależy skuteczność przeniesienia praw autorskich programisty. Podmiot, na którego rzecz przenoszone będą prawa powinien wymienić jak najszerszy zakres tych pól, gdyż tylko na wymienionych polach będzie mógł korzystać z majątkowych praw autorskich

 

Forma i treść protokołu przekazania praw autorskich?

 

Protokół przekazania praw autorskich powinien zostać podpisany przez strony umowy (zarówno przez programistę jak i podmiot na rzecz którego prawa autorskie programisty są przekazywane). Forma takiego protokołu jest dowolna ale warto zastrzec ją już w umowie, przed wykonaniem danego utworu. Ma to na celu zapobiegnięcie powstania sporu co do tego w jaki sposób protokół ma zostać przygotowany. Treść protokołu powinna szczegółowo identyfikować utwór, czyli wymienić jego nazwę, cechy i opis, a także wskazać kim jest autor. Jeśli utworem jest np. kod, który znajduje się w repozytorium kodów, autor powinien drugiej stronie udostępnić dostęp do tego repozytorium.

Podsumowanie

 

Podsumowując powyższe rozważania, aby przygotować protokół przekazania praw autorskich dla programisty należy poprzedzić go umową. W umowie tej należy skutecznie przenieść prawa autorskie programisty. Już w w/w umowie można opisać utwór na tyle na ile jest to możliwe. Po jego wykonaniu protokół powinien uszczegółowić ten opis. W treści protokołu należy powołać się na wcześniej zawartą umowę i wymienić wszelkie kody dostępu do repozytoriów – jeśli utwór jest plikiem cyfrowym.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Umów spotkanie

Szukaj...