Tel. +48 505-692-028

Gwarancja w game dev – wsparcie użytkownika po premierze

Gwarancja w game dev

Gwarancja w game dev – czy wsparcie użytkownika po premierze jest niezbędne? Przy obecnej cyfrowej sprzedaży gier komputerowych prowadzonej za pomocą globalnych platform takich jak Steam, czy GOG często pojawia się pojęcie gwarancji w branży game dev. Niniejszy artykuł będzie poświęcony temu jaki ma charakter taka gwarancja oraz jak wygląda wsparcie klienta gry ze strony wydawcy.

Zasada swobody umów

Gwarancja w branży game dev może – ale nie musi – stanowić część każdej umowy sprzedaży. Wszystko zależy od tego jakie postanowienia umowne obiorą strony tej czynności prawnej. Jest to zgodne z zasadą swobody umów zdefiniowaną w art. 3531 Kodeksu cywilnego: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.”

Gwarancja w polskim prawie

W następnej kolejności, przy omawianiu przedmiotu niniejszego tekstu warto nawiązać do przepisów dotyczących sensu stricte gwarancji. Określona ona jest w art. 577 Kodeksu cywilnego i kolejnych: „Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.”

Gwarancja w game dev

Gwarancja w branży game dev mieści się w ramach powyższych przepisów, gdyż polega na stosunku cywilnoprawnym. Inaczej jest w przypadku prowadzenia sprzedaży globalnej, która najczęściej następuje przez platformy takie jak Steam. Wówczas zasady gwarancji wyznacza regulamin takiej platformy.

Podsumowanie

Podsumowując, gwarancja na wykonanie gry komputerowej jest istotna z punktu widzenia ewentualnych błędów. Stanowi element cyfrowej sprzedaży gier, jej warunki znajdują się w regulaminie platform dystrybucji takich jak Steam.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Umów spotkanie

Szukaj...