Tel. +48 505-692-028

Świadczenia pozapłacowe w game dev

Świadczenia pozapłacowe w game dev

Poza wynagrodzeniem określonym w umowach cywilnoprawnych zawieranych w branży game dev istnieje wiele benefitów na jakie mogą się zdecydować strony takiej umowy. Niniejszy artykuł poświęcony będzie tematyce tych benefitów, stanowiących świadczenia pozapłacowe podmiotów game dev.

Zasada swobody umów

 

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że wszystkie umowy cywilnoprawne korzystają z wyrażonej w art. 3531 Kodeksu cywilnego zasady swobody umów. Jest to jedna z naczelnych reguł prawa cywilnego. Polega ona na tym, że strony stosunku cywilnoprawnego mogą ukształtować ten stosunek według swoich założeń. Warunkami takiej swobody kontraktowej jest spełnienie trzech przesłanek. Umowa taka nie może być sprzeczna z ustawą, zasadami współżycia społecznego oraz właściwością relacji umownej. Na podstawie wyżej powołanego artykułu, strony umowy game dev mogą zdecydować się na poboczne benefity stanowiące świadczenia pozapłacowe game dev. Należą do nich:

  1. Prowizja od zysku;
  2. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych;
  3. Prawo do dystrybucji.

 

Prowizja od zysku jako świadczenie pozapłacowe game dev

 

W umowach między wydawcami, a deweloperami gier często pojawia się uregulowanie tzw. revshare (od revenue share), czyli wynagrodzenia prowizyjnego od zysku ze sprzedaży gry. Ma to na celu zmotywowanie dewelopera do staranności przy pracy nad grą. Jest to zazwyczaj benefit dodatkowy do świadczeń głównych należnych za samo oddanie gry.

 

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu

 

Dodatkowym benefitem w umowie game dev oraz świadczeniem pozapłacowym może być również oddzielne wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zazwyczaj następuje to przy zawarciu umowy wydawniczej, gdzie deweloper ceduje prawa do wytworzonego utworu na producenta. Nie jest to jednak jedyny przykład, gdzie następuje cesja praw autorskich. Może to również nastąpić przy współpracy miedzy deweloperami, gdzie jeden z nich chcę posiadać wszelkie prawa majątkowe do utworów game dev, a drugi wykonuje jedynie porty na inne konsole.

Prawo do dystrybucji

 

Ciekawym przykładem benefitu w umowach z branży game dev jest też przyznanie deweloperom umownego prawa do prywatnej dystrybucji gry, którą wytworzył deweloper. Wówczas prawo do wydawania gry komputerowej posiadają dwa podmioty. Oczywiście taki zabieg powinien być odpowiednio uregulowany w treści umowy, aby uniknąć wątpliwości co do zbieżności interesów w wydawaniu gry.

Podsumowanie – świadczenia pozapłacowe w game dev

Podsumowując powyższe rozważania, istnieje wiele pobocznych benefitów umownych jakie mogą ustalić strony w stosunku cywilnoprawnym branży game dev. Na podstawie zasady swobody umów istnieje szeroka elastyczność w regulowaniu założeń biznesowych i przyznawaniu dodatkowych świadczeń na rzecz którejkolwiek ze stron.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Umów spotkanie

Szukaj...