Tel. +48 505-692-028

Autorskie prawo majątkowe do gry po premierze – roszczenia

Autorskie prawo majątkowe do gry po premierze

Autorskie prawo majątkowe do gry po premierze. Produkcja gier komputerowych jest ściśle związana z powstaniem utworu znajdującego swoją definicję w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Gra komputerowa jest utworem rozumianym jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Twórca danego tytułu posiada więc autorskie prawa majątkowe do swojego dzieła. Co oznaczają autorskie prawa majątkowe do gry i jakie roszczenia przysługują twórcy dzieła w przypadku ich naruszenia?

 

Autorskie prawa majątkowe do gry – krąg podmiotów

 

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa majątkowe oznaczają wyłączne prawo twórcy dzieła do korzystania i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji. Twórca dzieła może swobodnie przenieść autorskie prawa majątkowe do gry na inną osobę, co zwykle ma miejsce w branży Game Dev. Zazwyczaj spółka zajmująca się profesjonalnym wydaniem gier poszukuje zdolnego programisty, który wykona dany tytuł lub jego część, a następnie przeniesie na spółkę autorskie prawa majątkowe do gry za odpowiednim wynagrodzeniem. W takiej sytuacji, twórca zrzeka się całkowicie praw do swojego dzieła, a w razie ich naruszenia, to spółka będzie mogła wystąpić z adekwatnym roszczeniem.

Autorskie prawa majątkowe do gry – rodzaje roszczeń

 

Roszczenia uprawnionego do gry w wypadku naruszenia autorskich praw majątkowych zostały enumeratywnie wymienione w art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym artykułem:

„Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1) zaniechania naruszania;

2) usunięcia skutków naruszenia;

3) naprawienia wyrządzonej szkody:

  1. a) na zasadach ogólnych albo
  2. b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

4) wydania uzyskanych korzyści.”

 

Przy czym należy wspomnieć, że art. 79 pkt 3 lit. b częściowo został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r. sygn. akt SK 32/14 (Dz.U.2015.932) z dniem 1 lipca 2015 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

 

Autorskie prawa majątkowe do gry – zaniechanie naruszenia

 

Treścią tego roszczenia jest żądanie powstrzymania się od wykonania czynności, które wkraczają w autorskie prawa majątkowe do gry. Warunkiem wystąpienia z roszczeniem jest rzeczywiste naruszenie autorskich praw majątkowych. Sąd w wyroku może orzec, aby pozwany nie dopuszczał się więcej określonych zachowań (działań lub zaniechań), które stanowią naruszenie autorskich praw majątkowych. Ponadto, w przypadku zaistnienia samego stanu bezpośredniego zagrożenia, które groziłoby niebezpieczeństwem powstania szkody, uprawniony ma prawo do skorzystania ze środka zapobiegania szkodzie z art. 438 KC.

 

Autorskie prawa majątkowe do gry – usunięcie skutków naruszenia

 

Oprócz żądania zaniechania naruszenia, uprawnionemu przysługuje żądanie usunięcia skutków naruszenia autorskich praw majątkowych do gry. Przykładem usunięcia skutków może być zniszczenie nielegalnie wytworzonych egzemplarzy utworu.

Autorskie prawo majątkowe do gry – naprawienie wyrządzonej szkody

 

Wyróżniamy dwa rodzaje dochodzenia naprawienia wyrządzonej szkody. Po pierwsze – zasadę odpowiedzialności odszkodowawczej zgodnie z przepisami KC, po drugie – zapłatę określonej sumy pieniężnej. W przypadku skorzystania z pierwszego sposobu, to na uprawnionym ciąży ciężar dowodu, w związku z czym korzystniejszym wyborem jest żądanie zapłaty sumy pieniężnej.

Autorskie prawo majątkowe do gry – wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści

Ostatnim roszczeniem przewidzianym przez ustawodawcę jest żądanie wydania uzyskanych przez naruszyciela korzyści z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych. Zgodnie z linią orzeczniczą, korzyści, które mają zostać wydane, należy rozumieć jako korzyści majątkowe, czyli przychody pomniejszone m.in. o wydatki rzeczowe, osobowe i podatkowe.

 

Podsumowanie

 

Jak wynika z powyższego opisu, w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych, uprawniony do gry ma wachlarz środków, za pomocą których może dochodzić roszczeń. Na sam koniec warto wspomnieć, że uprawniony do dzieła może w pozwie wystąpić z kilkoma powyższymi roszczeniami jednocześnie.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...